آرشیو دسته: شهرستان نقده

قارنا گلوان دشت قوري شاوله بايزيد آباد بالقچي خليفان كوزه گران كاني برده بايرام بوغه محمد شاه سفلي چقال مصطفي محمد شاه عليا دايمو ماسو خليفه لو شيخ معروف گورخانه ساخسي تپه كپكلو مملو بيگم قلعه دميرچي ديزج بزرگ شريف الدين شهرک صنعتي نقده كاروانسرا توپز آباد مهماندار زندان نقده اوخسار تازه قلعه راهدانه پليس […]