معرفی کتاب

کتاب آشنایی با روستای لریجان

معرفی کتاب های روستایی

در این کتاب در ۵ بخش اطلاعات تاریخی و فرهنگی مختصری پیرامون یکی از روستاهای شهرستان محلات در استان مرکزی ارائه شده است. در بخش اول توصیف جغرافیایی محلات و روستای لریجان صورت گرفته سپس در بخش دوم درخصوص تاریخ و اماکن باستانی و تاریخی روستا مطالبی ارائه شده است. در بخش سوم اقتصاد این روستا و طرق معیشتی ساکنان و نکاتی درخصوص کشاورزی و دامداری و روش زندگی آنها ارائه شده است. در بخش چهارم بعد اجتماعی روستا و آداب و رسوم و نقش روستا در انقلاب اسلامی و معرفی شهیدان این روستا انجام شده و در بخش پنجم گزارشی از فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در روستا و تلاشهای نهضت سوادآموزی بیان گردیده است.