×

منوی بالا

منوی اصلی

منوی فوتر

      لب نمایش داده خواهند شد. روستای روستای اب بنه روستای اب ميان روستای ابسر روستای اشکا روستای پاقلعه روستای ترسا روستای باغ چشمه روستای چشمه ريزه روستای خسرواباد روستای دفري روستای سيبيان روستای شيرازک روستای صالح اباد روستای علي اباد روستای قلي اباد روستای قنات کلاره روستای قنات گزلا روستای قنات نو […]

 

 

 

لب نمایش داده خواهند شد.
 • روستایx
 • روستای اب بنهx
 • روستای اب ميانx
 • روستای ابسرx
 • روستای اشکاx
 • روستای پاقلعهx
 • روستای ترساx
 • روستای باغ چشمهx
 • روستای چشمه ريزهx
 • روستای خسروابادx
 • روستای دفريx
 • روستای سيبيانx
 • روستای شيرازکx
 • روستای صالح ابادx
 • روستای علي ابادx
 • روستای قلي ابادx
 • روستای قنات کلارهx
 • روستای قنات گزلاx
 • روستای قنات نوx
 • روستای کوشک حراx
 • روستای گودگيريx
 • روستای گنبدلالهx
 • روستای مزرعه ملوانx
 • روستای ويژه دانهx
 • روستای ده کاييدx
 • روستای قلعه قشلاقx
 • روستای قلعه گوريx
 • روستای سرباغx
 • روستای شورچشمهx
 • روستای شيرين چشمهx
 • روستای کرساليx
 • روستای چغورانx
 • روستای قنات مندعلي خانx
 • روستای ايستگاه مخابراتي تل پلوييx
 • روستای شرکت راه سازي توچالx
 • روستای شرکت کترا ( سدسازي )x
 • روستای مسجدامام سجاد(ع )x
 • روستای قلقلx
 • روستای شرکت بتن سازي راه آهن آسفالتx
 • روستای دامداري محمدx
 • روستای جعفرابادx
 • روستای شورجستانx
 • روستای علي ابادشوراب بالاx
 • روستای مزرعه اکبرابادx
 • روستای مزرعه محمديهx
 • روستای مزرعه حجت ابادx
 • روستای ارون ماهيدانx
 • روستای بدرونx
 • روستای تنگ فيروزx
 • روستای چشمه عليx
 • روستای چشمه کانx
 • روستای چشمه کبکيx
 • روستای ده گردوx
 • روستای سياهانx
 • روستای قنات قلعه ايازx
 • روستای قنات پشت برهx
 • روستای کاسه پشتx
 • روستای کلستانx
 • روستای مزرعه حضرت ابادx
 • روستای مزرعه رزکx
 • روستای قلعه کربلايي خلفعليx
 • روستای مزرعه کوشکx
 • روستای مزرعه محمدابادبيداعلمx
 • روستای اسدابادx
 • روستای تلمبه اميرآباديx
 • روستای رحيم ابادx
 • روستای قوزي ابادx
 • روستای مزرعه احمدابادx
 • روستای ايستگاه مخابراتي بيداعلمx
 • روستای صادق آباد علياx
 • روستای مزرعه عزيزابادx
 • روستای قلعه شولاتيx
 • روستای حشمتيهx
 • روستای مزرعهx
 • روستای باريک ابادx
 • روستای مزرعه بيداعلمx
 • روستای مزرعه افراسياب جهانبخشx
 • روستای حسين ابادx
 • روستای حميدابادx
 • روستای دولت ابادx
 • روستای مزرعه رضاابادنوx
 • روستای گودله بهمنx
 • /مزرعه جلال وعلي خان فر/x
 • روستای مزرعه هادي مسعوديx
 • روستای مزرعه صدرابادx
 • روستای مزرعه عباس ابادx
 • روستای عيون ابادx
 • روستای مزرعه گچ کنx
 • روستای مزرعه محمدجباريx
 • روستای مزرعه مرادابادx
 • روستای مزرعه معلمx
 • روستای نجف آباد علياx
 • روستای مزرعه وکيل ابادx
 • روستای مزرعه محمدتقي خرميx
 • روستای مزرعه سلام آبادx
 • روستای چهل چشمهx
 • روستای معدن خاک نسوزx
 • روستای معدن ازاديx
 • روستای مزرعه مهدي طاهريx
 • روستای مزرعه گل يکx
 • روستای کال مستانهx
 • روستای قره قانx
 • روستای باوفاx
 • روستای لاي سرخx
 • روستای سلمکx
 • روستای سرگزلاناx
 • روستای حسين آبادx
 • روستای صنوبرx
 • روستای قارونک علياx
 • روستای چشمه پهنx
 • روستای مزرعه الله ابادx
 • روستای منبع اب ابادهx
 • روستای جشمه گلستانx
 • روستای گردوx
 • روستای مزرعه بهمن کاميابx
 • روستای مزرعه شمس ابادx
 • روستای مزرعه فرهاميx
 • روستای توتکx
 • روستای مزرعه رحمت اله شيبانيx
 • روستای باقرابادx
 • روستای منبع آب صغادx
 • روستای مزرعه عشرت آبادx
 • روستای گودآب اشترx
 • روستای شرکت تعاوني توليدي مرغ گوشتي ۱۴۵x
 • روستای قارونک سفليx
 • روستای اکبر اباد صغادx
 • روستای پادکان ولي عصر (ع)x
 • روستای سراي سالمندان و معلولين آبادهx
 • روستای شرکت پازدشت آبادهx
 • روستای مزرعه خسرويx
 • روستای مزرعه نعمت الهي اکبر محمديx
 • روستای پايگاه امداد جاده اي شورمبتانx
 • روستای شرکت پازدشتx
 • روستای ميدان خريد و فروش دامx
 • روستای ايستگاه تقويت گاز شماره ۷x
 • روستای گلخانه بزرگ پاييز سبز اسفالتx
 • روستای شرکت توليد شن و ماسه بهمن خاکيx
 • روستای مرغداري فتحيx
 • روستای باسکول اميدوارx
 • روستای باربري آبانx
 • روستای مرغداري شفيعيx
 • روستای ايستگاه قطارابادهx
 • روستای باندفرودگاهx
 • روستای پليس راه ابادهx
 • روستای دهدقx
 • روستای قهوه خانه باباعليx
 • روستای شرکت تعاوني ۳۰۰۰x
 • روستای مرغداري توکليx
 • روستای مزرعه برکتx
 • روستای مزرعه تصديقيx
 • روستای مزرعه جهادابادx
 • روستای مزرعه حبيب احمديx
 • روستای مزرعه شريفيx
 • روستای مزرعه نادريx
 • روستای مزرعه هنرستانx
 • روستای هنرستان وليعصرx
 • روستای مزرعه رجب ابادx
 • روستای بيدکx
 • روستای جنت ابادx
 • روستای چنارx
 • روستای سعادت ابادx
 • روستای فيروزيx
 • روستای مبارکهx
 • روستای مزرعه اسحاق ابادx
 • روستای مزرعه دهقانانx
 • روستای نجف آباد سفليx
 • روستای يعقوب ابادx
 • روستای مزرعه حسين ابادx
 • روستای مزرعه مهدي آباد نوx
 • روستای مرغداري دوهزارx
 • روستای معدن استقلالx
 • روستای شهرک صنعتي ابادهx
 • روستای کشتارگاه صنعتي طيورانx
 • روستای مزرعه بهرام نوروزيx
 • روستای مزرعه مهدي حيدر پناهx
 • روستای مزرعه رضا ابادx
 • روستای مزرعه روستاx
 • روستای مزرعه اسلام ابادx
 • روستای عباس ابادx
 • روستای مزرعه پير مراديانx
 • روستای مزرعه جمشيد هوشمندx
 • روستای مهدي آباد شفيعيx
 • روستای شرکت شيرين زاگرسx
 • روستای شرکت سروش ايزوگامx
 • روستای مرکز آموزش فني و حرفه اي آبادهx
 • روستای شهرک صنعتي آباده فاز۲x
 • روستای پارک جنگلي شهيد فرهمندx
 • روستای شرکت بازرگاني محمدجعفر پورمحسني (انبار سنگ)x
 • روستای شرکت سنگ آراي زاگرسx
 • روستای اميرابادx
 • روستای بيدبيدهx
 • روستای بيرکابادx
 • روستای تخت رودx
 • روستای چاليانx
 • روستای چهل زرعيx
 • روستای پايگاه هوايي شهيد احمديx
 • روستای دشت بيضاx
 • روستای ده بالاx
 • روستای فرخاشx
 • روستای کارگاه اسفالت سازي اداره راهx
 • روستای کريم ابادx
 • روستای مزرعه امام حسينx
 • روستای مزرعه ايزديx
 • روستای مزرعه حسن آباد نوx
 • روستای مزرعه سليميx
 • روستای مزرعه محمدابادx
 • روستای مزرعه محمددانشوروشرکاx
 • روستای مزرعه مسلم ابن عقيلx
 • روستای مزرعه مهديهx
 • روستای مزرعه ايرج خشنودx
 • روستای مزرعه يعقوب اکبريx
 • روستای مزرعه مسيح درخشانx
 • روستای مزرعه حسن روشنx
 • روستای مزرعه سيف اله نعمت الهيx
 • روستای ايستگاه نيرو گاه برق سورمقx
 • روستای مزرعه مهدي ابادنوx
 • روستای کارخانه سيمان ابادهx
 • روستای مزرعه محمدرضااميدوارx
 • روستای سنگبري چکاوکx
 • روستای مزرعه نجاتعلي زارع پورx
 • روستای مزرعه اصغراکبريx
 • روستای مزرعه حسن ابادx
 • روستای سيلوي ابادهx
 • روستای کارخانه قيروبشکه نويدشيرازx
 • روستای شرکت حمل و نقل فجر ابادx
 • روستای پارک هتلx
 • روستای معدن کوشش کار زنگنهx
 • روستای مزرعه ميثم درخشان خاکيx
 • روستای مزرعه حسين عظيميx
 • روستای مرغداري نهالستان خاکيx
 • روستای مزرعه شيرخانهاx
 • روستای مزرعه آب گرمهx
 • روستای باباشيخ احمدx
 • روستای بال برانx
 • روستای بند رسولx
 • روستای تلمبه ابادچيx
 • روستای شرکت تعاوني توليد ۱۴ ايثارگرانx
 • روستای تلمبه شمشاد نامجوx
 • روستای تلمبه حاج فتح اله خانx
 • روستای تلمبه صدراله عطاييx
 • روستای تلمبه قجه ويسليx
 • روستای تنگ هاشمx
 • روستای مزرعه چشمه کمينگاهx
 • روستای خسروشيرينx
 • روستای ساريتانx
 • روستای شمس ابادx
 • روستای فتح ابادشاه نشينx
 • روستای فيض ابادx
 • روستای مزرعه قدمگاه سفليx
 • روستای مزرعه قدمگاه علياx
 • روستای قنات مولاييx
 • روستای قنبرابادx
 • روستای محمدابادx
 • روستای مزرعه اق چشمهx
 • روستای مزرعه الماليجهx
 • روستای مزرعه باغ موردx
 • روستای مزرعه بالقلوx
 • روستای مزرعه برافتاب محمودx
 • روستای مزرعه بلبليx
 • روستای مزرعه قرولx
 • روستای باباپيرکx
 • روستای کولارx
 • روستای شهراب سلطان ابادx
 • روستای له شيخيx
 • روستای مزرعه کلوانx
 • روستای ّّّباير ابادx
 • روستای شرکت تعاوني توليد کلوانx
 • روستای ايستگاه باران سنجي رودآبx
 • روستای راهدارخانه سميرم خسرو شيرين خاکيx
 • روستای فتح آبادx
 • روستای اب تلخونx
 • روستای الله ابادx
 • روستای انجيرکx
 • روستای باغ پادزهريx
 • روستای بستويهx
 • روستای بنوانx
 • روستای تل کنجيدx
 • روستای تلمبه علي اکبرفتحيx
 • روستای چشمه شيرينx
 • روستای حاجي ابادx
 • روستای خانه کتx
 • روستای دامنهx
 • روستای دربندانx
 • روستای دستجردx
 • روستای دکانx
 • روستای دهويهx
 • روستای رشيدابادx
 • روستای سجل ابادx
 • روستای سراجx
 • روستای سهل ابادx
 • روستای مزرعه شاهسوندي اصلx
 • روستای مزرعه شهيدمرشديx
 • روستای شيخويهx
 • روستای فخرابادx
 • روستای قشنگ قاويx
 • روستای کرناروx
 • روستای گورکانx
 • روستای لاي خرميx
 • روستای ماه فرخانx
 • روستای مبارک ابادx
 • روستای محمودابادx
 • روستای ايستگاه مخابرات ماه فرخانx
 • روستای مزرعه مرتضي الهيx
 • روستای مزرعه فقيهx
 • روستای نورابادx
 • روستای سيف ابادx
 • روستای سوينx
 • روستای چاه گنبدx
 • روستای گاوداري رفاهx
 • روستای صادق آبادx
 • روستای باقله زارx
 • روستای بهشتx
 • روستای چشمه انجيرx
 • روستای تلمبه کاکيx
 • /تلمبه سرپوزه /x
 • روستای فتح ابادx
 • روستای قلعه دم تنگx
 • روستای کارگاه شن وماسه راهدارx
 • روستای کرپنبه ايx
 • روستای گردهx
 • روستای گشن ابادx
 • روستای مزرعه باغوx
 • روستای بديرx
 • روستای تاج ابادx
 • روستای مزرعه خدريx
 • روستای رونيزسفليx
 • روستای مزرعه شهيدعابدينيx
 • روستای مزرعه شهيدصادقيx
 • روستای علي ابادشمسx
 • روستای مزرعه شهيدکشاورزx
 • روستای مرغکx
 • روستای نجف ابادx
 • روستای نشهرx
 • روستای خني گاهx
 • روستای خني گريزx
 • روستای مروx
 • روستای ملک چنارx
 • روستای قلوندx
 • روستای کارخانه سيمان استهبانx
 • روستای تلمبه سپاهx
 • روستای شرکت لعل سنگx
 • روستای مرغداري جحادx
 • روستای سنگبري استحبانx
 • روستای کارخانه فراورده هاي انجيرx
 • روستای کارخانه صنايع شيمياييx
 • روستای کارخانه ماکارونيx
 • روستای مرغداري صنعتي مرغکx
 • روستای شرکت سنگبري صادراتيx
 • روستای مزرعه حسين واسماعيل خسرويx
 • روستای شهرک شهيد باهنرx
 • روستای شرکت تعاوني ايثارگران پامچالx
 • روستای امامزاده ابراهيمx
 • روستای توليد فراورده هاي گوشتي و لبني کاظميx
 • روستای ذرت خشک کني زرين دانهx
 • روستای شرکت تعاوني توليدکنندگان انجيرx
 • روستای شرکت تعاوني روستاييx
 • روستای شهرک صنعتي استهبانx
 • روستای کارگاه بلوک زنيx
 • روستای کارگاه شن و ماسه شهرداريx
 • روستای گاوداري تاج پيکرx
 • روستای گاوداري حسينيx
 • روستای گاوداري رسول اميديx
 • روستای گاوداري سهراب پورx
 • روستای گاوداري عباس آفرينx
 • روستای گاوداري فريدون جوکارx
 • روستای مجتمع تفريحي کوثرx
 • روستای مجتمع هاي گاوداريx
 • روستای مرغداري آشناx
 • روستای مرغداري جغفر اکبرپورx
 • روستای مرغداري عليx
 • روستای مزرعه صادقيx
 • روستای قلعه آب باريکx
 • روستای اب بندx
 • روستای امامزاده شهبازx
 • روستای ايستگاه مخابراتي کوه ايجx
 • روستای باغ شادx
 • روستای برونوx
 • روستای بن ابx
 • روستای پس چکx
 • روستای پيک بالاx
 • روستای پيک پايينx
 • روستای تلمبه توحيدx
 • روستای تلمبه شهيدغلامرضارنجبرx
 • روستای تلمبه غلامرضاشمسيx
 • روستای تلمبه هادي سليمان پورx
 • روستای تلمبه عبدالحسين براغيx
 • روستای تلمبه عدلx
 • روستای تلمبه عليرضاکريميx
 • روستای تلمبه علي محمدبداک /همتي /x
 • روستای تل سنگريx
 • روستای حاجي کرميx
 • روستای درب امامزادهx
 • روستای درب قلعهx
 • روستای دهانه باغ مرادx
 • روستای سلخ اب انارکx
 • روستای قلندر درشدهx
 • روستای کندرباريکx
 • روستای کوه خمx
 • روستای لاي بيدx
 • روستای تلمبه ببرازکوهستانيx
 • روستای مزرعه بشx
 • روستای مزرعه دشتکx
 • روستای تلمبه عربعلي قنبريx
 • روستای تلمبه علي بازاردليx
 • روستای تلمبه علي سرانيx
 • روستای مزرعه شهيدعلي نظريx
 • روستای کورهx
 • روستای تلمبه مرادظفروشرکايx
 • روستای تلمبه فتحعلي جعفريx
 • روستای برکه خونيx
 • روستای پل شکستهx
 • روستای چاه درازx
 • روستای تلمبه حسن ديندارلوx
 • روستای معدن منگنزاب بندx
 • روستای معدن منگنز سيدغضنفرx
 • روستای تلمبه هاي کوچه کناريx
 • روستای اب نارکx
 • روستای محل احداث سد رودبالx
 • روستای اردوگاه غيرفعالx
 • روستای مجموعه تلمبه هاي جاده انجيرکx
 • روستای مجموعه تلمبه هاي جاده ايج فساx
 • روستای بن دره ( باغات رديفي )x
 • روستای اسپاسx
 • روستای تلمبه اميرحسين بازگشاx
 • روستای مزرعه اميرحسين کريميx
 • روستای پهلوانيx
 • روستای تلمبه امتيازx
 • روستای تلمبه جوادپورx
 • روستای تلمبه محمودخان حياتيx
 • روستای تلمبه پرويز ملک پورx
 • روستای چشمه اب باريکx
 • روستای دهنوx
 • روستای رحمت ابادx
 • روستای شهرک رحمت آباد و زين الدينx
 • روستای شهرک امام خمينيx
 • روستای مزرعه شيرويه محمديx
 • روستای مزرعه لطف علي خانx
 • روستای مزرعه جليل مطلوبx
 • روستای تلمبه حاج عزتx
 • روستای مزرعه عطاحياتيx
 • روستای مه جانx
 • روستای منبع اب دهنوx
 • روستای تلمبه رييسيx
 • روستای مزرعه ملک پورx
 • روستای تلمبه حاج روح الله زهيريx
 • روستای مزرعه تاقاي محبيx
 • روستای پمپ بنزينx
 • روستای باصري اقاجانx
 • روستای باصري هاديx
 • روستای بوگريx
 • روستای پهناي بهيx
 • روستای تنگ رودx
 • روستای مزرعه جامه خوابدارx
 • روستای جدول نوx
 • روستای جمال بيگx
 • روستای خارستان سفليx
 • روستای خارستان علياx
 • روستای سادات ابادx
 • روستای سرتلx
 • روستای طاسکx
 • روستای قطاراغاجx
 • روستای قنات اولمازx
 • روستای مزرعه بيدx
 • روستای مزرعه پاسالکيx
 • روستای مزرعه گردوx
 • روستای مورپهنx
 • روستای مور درازx
 • روستای مورسيبx
 • روستای مزرعه بندبهرامx
 • روستای تلمبه سرمست حياتيx
 • روستای تنگ براقx
 • روستای چشمه زهادلوx
 • روستای مزرعه علي اکبرحياتيx
 • روستای بادکيx
 • روستای مزرعه عزيزکرميx
 • روستای مزرعه گله خروسx
 • روستای مزرعه موييx
 • روستای مزرعه فيليx
 • روستای تلمبه يوسفيx
 • روستای تلمبه احمديx
 • روستای دامداري حسين شاهيx
 • روستای تلمبه يونس نسبx
 • روستای پرورش ماهي آقاي حديديx
 • روستای کارخانه آب معدني رحيميx
 • روستای مزرعه کيانوش حياتيx
 • روستای مزرعه علي عسگر حياتيx
 • روستای تلمبه محمدعلي حياتيx
 • روستای کارخانه شن و ماسهx
 • روستای کارخانه آسفالت شهرداريx
 • روستای مزرعه عربx
 • روستای مزرعه ابابيکx
 • روستای ادراکx
 • روستای مرکزاموزش امام سجادx
 • روستای امامزاده سيدمحمدx
 • روستای کافترx
 • روستای درغوکx
 • روستای بالوکx
 • روستای بزنx
 • روستای بصيرانx
 • روستای بيدستانx
 • روستای بيدسبحانx
 • روستای پس بلx
 • روستای ترناسکx
 • روستای تلمبه احمدخادميx
 • روستای تلمبه احمدقلي صرفه جوx
 • روستای تلمبه اکبرخليليx
 • روستای تلمبه الهيارشبانيx
 • روستای مزرعه امراله پيرمراديx
 • روستای تلمبه بمانعلي زارعx
 • روستای تلمبه بهروزبدريx
 • روستای تلمبه پيرمحمدچشم خاوريx
 • روستای تلمبه خسروزيوري پناهx
 • روستای تلمبه راه خداميرزاييx
 • روستای تلمبه رضارستگارx
 • روستای تلمبه سعيدستودهx
 • روستای تلمبه صفدرسلطانيx
 • روستای تلمبه صفرنام اورx
 • روستای تلمبه ضيازارعx
 • روستای تلمبه عبدالحسين جاويدx
 • روستای تلمبه عزت داناx
 • روستای تلمبه عزيززارعx
 • روستای تلمبه عليرضادهقانx
 • روستای تلمبه علي خادميx
 • روستای تلمبه قزل اچيx
 • روستای تلمبه کاکاخان دادفرx
 • روستای مزرعه کيومرث ميرزاييx
 • روستای تلمبه محمدجوانمردx
 • روستای تلمبه محمدساعيان ايينx
 • روستای مزرعه ناصرميرزاييx
 • روستای تلمبه نوازاله ميرزاييx
 • روستای تلمبه ولي اله پورملکيx
 • روستای تلمبه علي هوشمندx
 • روستای تلمبه يداله باقريx
 • روستای تيمارجانx
 • روستای قنات چغ سفيدx
 • روستای مزرعه چشمه خنکx
 • روستای چشمه رعناx
 • روستای خنجشتx
 • روستای سه قلاتx
 • روستای سيد قليx
 • روستای شرکت کشت وصنعت خنجشتx
 • روستای علي گردx
 • روستای قرقانکx
 • روستای مزرعه کر سياهx
 • روستای کوه سفيدx
 • روستای مزرعه الهيهx
 • روستای مزرعه ۲۲بهمنx
 • روستای مزرعه اميريهx
 • روستای مزرعه جليل رحمتيx
 • روستای مزرعه حاج اقاجانx
 • روستای مزرعه حسين بن عليx
 • روستای مزرعه سليمانيهx
 • روستای مزرعه شهيدرجاييx
 • روستای مزرعه موسويهx
 • روستای مزرعه موعودx
 • روستای مزرعه ولي عصرx
 • روستای مگسيx
 • روستای نظام ابادx
 • روستای کتوx
 • روستای شرکت تعاوني ۵۰۰۰شيرازx
 • روستای مزرعه حسن بن عليx
 • روستای نخود زارx
 • روستای تلمبه نظام ابادx
 • روستای حياتيx
 • روستای شرکت ۳۳۰x
 • روستای معدن سنگ لاشه تيدرx
 • روستای معدن سنگ اهک گردنه چنارx
 • روستای امام زاده زبيده خاتونx
 • روستای نهالستان رضاييx
 • روستای مجتمع کشتارگاهي صنعتي اقليدx
 • روستای چنارسنقرx
 • روستای اميرآبادx
 • روستای انبارغلهx
 • روستای مهمانسراي اب وفاضلابx
 • روستای هنرستان کشاورزي علامه طباطباييx
 • روستای کارخانه فراوران ملاسx
 • روستای گاوداريهاي صنعتيx
 • روستای شرکت مرغ تخمگذارزرينه اقليدx
 • روستای ناحيه صنعتي جهادسازندگيx
 • روستای معدن سنگ ساختمانيx
 • روستای مزرعه شهيدبهراميx
 • روستای کارخانه آجرفشاري اقليدx
 • روستای گاوداري صنعتي اصغرفروتنx
 • روستای پرورش ماهي جليليx
 • روستای ايستگاه راه آهنx
 • روستای چاه هاي آب شرب قزقونکx
 • روستای مزرعه حاج عزت خسرويx
 • روستای مزرعه منوچهر خسرويx
 • روستای منطقه صنعتيx
 • روستای کارگاه تونل سازيx
 • روستای مزارع تيمارگونx
 • روستای پرورش مرغ گوشتي سالاري خاکيx
 • روستای شرکت تصفيه خانه فاضلابx
 • روستای کارخانه پارس الکل خاکيx
 • روستای اسکله-صيادي-درياچه-کافترx
 • روستای پرورش ماهي قزل آلاي نورد (اصلي به فرعي خاکي)x
 • روستای مجتمع گاوداريx
 • روستای مزرعه رضاييx
 • روستای شن وماسه سبحانx
 • روستای تلمبه محمود زراعيx
 • روستای ابباريکx
 • روستای اب اشکx
 • روستای اقبال ابادx
 • روستای بازبچهx
 • روستای بلاغيx
 • روستای بندديدگانx
 • روستای بيداشکx
 • روستای بيدچالهx
 • روستای بيدلنکx
 • روستای پرکوهx
 • روستای تل خاکيx
 • روستای تلمبه خسرويx
 • روستای تلمبه اسلميx
 • روستای تلمبه اميدوارx
 • روستای تلمبه بنيادشهيدx
 • روستای تلمبه محمد ناظميx
 • روستای تلمبه ولي جاني وشرکاx
 • روستای تلمبه مراداذرميناx
 • روستای تلمبه ميرزا تقي مصطفويx
 • روستای تلمبه حسين خانيx
 • روستای تلمبه حيدرخسروي وشرکاx
 • روستای تلمبه رضاقلي وشرکاx
 • روستای تلمبه سيدمحمدمهدويx
 • روستای تلمبه امير فرج پيرمراديx
 • روستای تلمبه شهداx
 • روستای تلمبه عباس بهمنيx
 • روستای تلمبه فروتنx
 • روستای تلمبه گشتاسبيx
 • روستای تلمبه محمدظهيري وشرکاx
 • روستای تلمبه مصطفي عسکريx
 • روستای ميانرودx
 • روستای تلمبه يدالله رسولي زادهx
 • روستای تلمبه هوشمندx
 • روستای چاووشx
 • روستای تلمبه چاه سفيدx
 • روستای مزرعه چشمه عليx
 • روستای دره گلx
 • روستای دولت آبادx
 • روستای سنجدگلx
 • روستای سه چاهx
 • روستای شادکامx
 • روستای شرکت کشت وصنعت نمدانx
 • روستای شلم زارx
 • روستای شويدزارx
 • روستای شهرميانx
 • روستای طرح توليد بذرمهندسي عباس بهجت حقيقيx
 • روستای طهماسبيx
 • روستای قنات سفيدصوفيانx
 • روستای کت خلجx
 • روستای گل زرديx
 • روستای گودکx
 • روستای مزرعه سهراب خسرويx
 • روستای مهدي ابادx
 • روستای مهرابيگيx
 • روستای گاييزx
 • روستای سنگ اسيابx
 • روستای مزرعه جهان ابادx
 • روستای مزرعه لاناx
 • روستای مزرعه علي آبادx
 • روستای مزرعه حسينکx
 • روستای مزرعه هاديx
 • روستای تلمبه حاج سيف اله نظريx
 • روستای تلمبه چراغ پيرمراديx
 • روستای مزرعه مرکز خدماتx
 • روستای خسيکx
 • روستای تلمبه حاج علي قلي صادقيx
 • روستای تلمبه حاج مهدي قلي پناهيx
 • روستای مزارع اب باريکx
 • روستای تلمبه احمدمسعوديx
 • روستای تلمبه نبي اله مسعوديx
 • روستای تلمبه صادق مسعوديx
 • روستای تلمبه نو شاد ارام تن و شرکاx
 • روستای تلمبه ايرج خانx
 • روستای معدن کوبالتx
 • روستای کارخانه شن وماسه تيمارجانx
 • روستای ايستگاه تحقيقات کشاورزي اقليدx
 • روستای مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزادx
 • روستای تيرچه بلوک حميد ستاريx
 • روستای گاوداري اصغر نامجوx
 • روستای شرکت اسفالت تمام اتوماتيک۱۲۰تنيx
 • روستای پرورش ماهي کامي مسعوديx
 • روستای بلوک سازي فريد خاکيx
 • روستای گاوداري اکبر کريميx
 • روستای مزرعه شرافتيx
 • روستای مزرعه غلام کرميx
 • روستای مزرعه سيد اصغر موسويx
 • روستای مزرعه رستم مسعوديx
 • روستای مزرعه حاج امير زهيريx
 • روستای مزارع شهداءx
 • روستای تعاوني توليد دشت نمدانx
 • روستای تلمبه خليل دهقانx
 • روستای پست برق ۶۶/۲۰ علي آبادx
 • روستای دکل مخابراتي (تيمارگون)x
 • روستای راهدارخانه تيمارجانx
 • روستای گاوداري راسخx
 • روستای تلمبه قلندريx
 • روستای مزارع مسعوديx
 • روستای اب بيابانيx
 • روستای احمدابادx
 • روستای اسفنديار خالقيانx
 • روستای امامزاده اسماعيلx
 • روستای باغ نوx
 • روستای تختچمنx
 • روستای تلمبه ابراهيم ابادx
 • روستای تلمبه احمدمعينيx
 • روستای تلمبه اسفنديارخسرويx
 • روستای اسماعيل بيگيx
 • روستای تلمبه امام بخش ميرزاونديx
 • روستای تلمبه ايرج معينيx
 • روستای تلمبه دين محمديx
 • روستای تلمبه رضابيگيx
 • روستای تلمبه قربانعلي غلاميx
 • روستای تلمبه کاووس معينيx
 • روستای کلاه پوزهx
 • روستای تلمبه منوچهر ميرزاونديx
 • روستای حفظ علي ميرزا ونديx
 • روستای دردانهx
 • روستای رضاابادx
 • روستای سياه زمينx
 • روستای سيربانوx
 • روستای شرکت ۵۷ شيرازx
 • روستای گله داري بي بيx
 • روستای لاله گونx
 • روستای مزرعه ارژنيx
 • روستای مزرعه شاه مورx
 • روستای مزرعه عطاخانيx
 • روستای مزرعه فرجينهx
 • روستای نصيرآبادx
 • روستای همه روغنx
 • روستای جهاد کشتx
 • روستای تلمبه محمد موسويx
 • روستای تلمبه هاي قنات سفيدx
 • روستای تلمبه هاي سليمانيx
 • روستای تلمبه خسرومعينيx
 • روستای مزرعه تاکشx
 • روستای شهرک شهيد منتظريx
 • روستای مزرعه سرهنگ کوشکيx
 • روستای اردعليx
 • روستای اسپريx
 • روستای اله ابادx
 • روستای تلمبه امراله کريميx
 • روستای انگکبانx
 • روستای باباييx
 • روستای بيدبارگاهx
 • روستای تلمبه امام بخش کريميx
 • روستای مزرعه حيدرشهبازيx
 • روستای تلمبه خداخواست کريميx
 • روستای مزرعه عبدالکريم فارسيx
 • روستای مزرعه فتح اله شهبازيx
 • روستای ده خيرx
 • روستای راستهx
 • روستای رييس غلامx
 • روستای سعدابادx
 • روستای تلمبه شاه رضاکريميx
 • روستای شولانx
 • روستای شهراشوبx
 • روستای مزرعه علي توتون کوبانx
 • روستای قدم ابادx
 • روستای قنات سفيدx
 • روستای کاظم ابادx
 • روستای کناس سفليx
 • روستای کناس علياx
 • روستای مزرعه نادرعبدالهيx
 • روستای امامزاده شاه نجفx
 • روستای شهر بالاx
 • روستای شهرک ارد عليx
 • روستای گاوداري محمدرضا کريميx
 • روستای مزرعه حاج عطا صالحيx
 • روستای بلوک سازي رضا رحيميx
 • روستای مزرعه عبدالهيx
 • روستای شرکت شن و ماسه مسير گستر جنوبx
 • روستای مزرعه سالاريx
 • روستای مزرعه بهادر عبدالهي آسفالتx
 • روستای مزارع کريميx
 • روستای اب?ورد?x
 • روستای اسلام ابادx
 • روستای بکانx
 • روستای مزرعه اردشيرکيانيx
 • روستای مزرعه جمشيدبيژنيx
 • روستای مزرعه خرسند کيانوشx
 • روستای تلمبه سرهنگ سعيديx
 • روستای مزرعه صمدزارعx
 • روستای تلمبه عزت کيانيx
 • روستای مزرعه عطااله کيانيx
 • روستای مزرعه جهانگيريx
 • روستای تلمبه سيدي خان سعيديx
 • روستای شهرک ايگدرx
 • روستای تلمبه هوشنگ کيانيx
 • روستای شهرک اردکپانx
 • روستای شهرک صفي خانيx
 • روستای شهرک قتلوx
 • روستای مزرعه صادق خوشروييx
 • روستای مزرعه اسکندر کرميx
 • روستای مزرعه بيژن نگهداريx
 • روستای مزرعه عليرضا اميدوارx
 • روستای مزرعه حاج مظفر اميدوارx
 • روستای دامداري حاج مظفر اميدوارx
 • روستای مزرعه بهادر کيانيx
 • روستای مزرعه محمدجواد نعمت الهيx
 • روستای مزرعه اردشير کيانيx
 • روستای مزرعه اردشير کيانوشx
 • روستای بالاشهرx
 • روستای بيرx
 • روستای جوغنويهx
 • روستای صغادx
 • روستای زرجانx
 • روستای ابشارx
 • روستای تلمبه حسين باقريx
 • روستای شهر خفرهx
 • روستای تلمبه محمدسبزي فروشx
 • روستای ابادهx
 • روستای اب کتانx
 • روستای امامزاده اميرسالارx
 • روستای اميرسالاريx
 • روستای باروسx
 • روستای باغ کبيرx
 • روستای تادوانx
 • روستای تل سرخx
 • روستای چشمه خشککx
 • روستای خافترکx
 • روستای راهگانx
 • روستای زرقلاتx
 • روستای سه تلانx
 • روستای طاغونx
 • روستای قاليني علياx
 • روستای قلعهx
 • روستای کفهx
 • روستای گريزانx
 • روستای لردخزانx
 • روستای مورجکيx
 • روستای ايستگاه رله راديوتلويزيونx
 • روستای تنگ گونهx
 • روستای نوکx
 • روستای شيدوزx
 • روستای پاسگاه ژاندارمري سنگرخوريx
 • روستای مزرعه درويش رحيميx
 • روستای مزرعه کاووس فرازبندx
 • روستای تلمبه خداکرم کرميx
 • روستای تلمبه حسن شرفx
 • روستای تنگ تغرx
 • روستای سيف آبادx
 • روستای چاه پهنx
 • روستای باغ رفيعيx
 • روستای هزارگامx
 • روستای گرگانx
 • روستای ابسردx
 • روستای اسماعيل ابادx
 • روستای اشکوريx
 • روستای بنگوي لويx
 • روستای تلمبه غلاميx
 • روستای يوردهاي تنگ مهديx
 • روستای خنکx
 • روستای هاغونx
 • روستای مزرعه بهرام پيشگرx
 • روستای عابدابادx
 • روستای کرفتx
 • روستای گله داري حاج مراديx
 • روستای گاوداري محمدقلي روستاx
 • روستای بنگوي ارباب دارx
 • روستای گودنارنجي طايفه براتx
 • روستای اغل کمريx
 • روستای مزرعه محمودموسي زادهx
 • روستای باغ کرامت اجاغيx
 • روستای باغ قناعت پيشهx
 • روستای شرکت موادغذاييx
 • روستای مزرعه شعبان اخلاقيx
 • روستای پاسگاه سفيدارx
 • روستای مرغداري مراديx
 • روستای مزرعه مراديx
 • روستای برايجانx
 • روستای تنگه نرهx
 • روستای تنگوx
 • روستای تنگه چهل سنگوx
 • روستای حسن اقاييx
 • روستای درمهx
 • روستای کرادهx
 • روستای گارهx
 • روستای ملوانx
 • روستای ناروx
 • روستای نصيرابادx
 • روستای نعمت ابادx
 • روستای کارخانه يخ سازي وسردخانه کريستالx
 • روستای کوره اهکي سيدحسين حسينيx
 • روستای قلعه کهنه علي ابادx
 • روستای کارگاه توليد شن و ماسهx
 • روستای منطقه تنگهx
 • روستای آسمانجردx
 • روستای چرگx
 • روستای زيتونx
 • روستای شرقيx
 • روستای طاحونهx
 • روستای مزرعه اکبرخانيx
 • روستای فشانx
 • روستای کتهx
 • روستای گل برنجيx
 • روستای مزرعه رجب زارعيx
 • روستای مزرعه خدادادشيبانيx
 • روستای نصرابادx
 • روستای مرغداري شاهيانx
 • روستای شکفتx
 • روستای غربيx
 • روستای تلمبه سازمان ابx
 • روستای مزرعه امام قلي اژدريx
 • روستای مزرعه الله مرادشکاريx
 • روستای تلمبه حاجي بابااژدريx
 • روستای عشايرکردشوليx
 • روستای تلمبه صفرميريx
 • روستای مزرعه حسين تقي زادهx
 • روستای شرکت مهندسي ايرانx
 • روستای مرغداري محمدتقي عابديx
 • روستای مزرعه حاجي الله داد مقبليx
 • روستای دامداري دکتر فيروزx
 • روستای دامداري حاج مجتبي شرفيx
 • روستای مرغداري عباس حق شناسx
 • روستای تلمبه مجيد تسليميx
 • روستای مرغداري تسليميx
 • روستای شهرک هاشميx
 • روستای کلانتري خاورانx
 • روستای شرکت تعاوني سپيد مرغ آسمانگردx
 • روستای مرغداري عابدي خاورانيx
 • روستای اسفنجانx
 • روستای امامزاده پيرغيبx
 • روستای ايدويهx
 • روستای بادمجانx
 • روستای به جانx
 • روستای ترمهx
 • روستای تيرافجانx
 • روستای جرمشت پايينx
 • روستای جنبدx
 • روستای جرمشت بالاx
 • روستای چهارطاقx
 • روستای دشتدالx
 • روستای ده قانونx
 • روستای شاه نورالدينx
 • روستای قم ابادx
 • روستای کنديجانx
 • روستای کوشک حسن ابادx
 • روستای کوهسيمx
 • روستای ارجويهx
 • روستای اسفلx
 • روستای کاکونx
 • روستای کوشک سرتنگx
 • روستای مزرعه جرهx
 • روستای مزکانx
 • روستای نودادx
 • روستای همندهx
 • روستای چاه نفتx
 • روستای تنگ پودنکx
 • روستای اب شيخx
 • روستای اغانx
 • روستای براکx
 • روستای چشيوانx
 • روستای درويشانx
 • روستای دولتابادx
 • روستای زاغx
 • روستای زيقانx
 • روستای شاغونx
 • روستای شيخ زنگيx
 • روستای کبهx
 • روستای کلاکليx
 • روستای کوشک سارx
 • روستای گودزاغx
 • روستای محيطابx
 • روستای به گونيx
 • روستای ميرزا محمديx
 • روستای مزرعه کوشکسارx
 • روستای آب موکوx
 • روستای علويهx
 • روستای تي چنگx
 • روستای چنارسوختهx
 • روستای چهارقاشيx
 • روستای دنيانx
 • روستای موسويهx
 • روستای سرقل ابادx
 • روستای ظهرشيرx
 • روستای عبدالونx
 • روستای گوريزنهx
 • روستای مادوانx
 • روستای مزروx
 • روستای هرموج سفليx
 • روستای قلعه تبرx
 • روستای مرغداري چاه بدهx
 • روستای باغات دنيانx
 • روستای باغ رحمانيx
 • روستای مرغداري گوشتيx
 • روستای اب کاسهx
 • روستای امامزاده بي بي حورx
 • روستای بندبستx
 • روستای تلمبه ابکارx
 • روستای تلمبه شيبانيx
 • روستای تلمبه قصابيx
 • روستای تلمبه کردشوليx
 • روستای تلمبه هاي حاجي باباخان فخراييx
 • روستای چاه بيدx
 • روستای چاه چاه تيگيx
 • روستای چدرويهx
 • روستای خان نهرx
 • روستای قلعه سنگx
 • روستای معدن گچ خامx
 • روستای کوره اهک پزي پورزادx
 • روستای گلدامچهx
 • روستای مرغداري شهروروستاx
 • روستای ملک نوx
 • روستای مرغداري ۴۵۶شيرازx
 • روستای مزرعه بزرگيx
 • روستای مزرعه جهرميx
 • روستای مزرعه زرينx
 • روستای مزرعه کشه برفx
 • روستای يوسف ابادx
 • روستای پاسگاه گردنه فساx
 • روستای تخته سنگx
 • روستای چاه انجيرx
 • روستای شهرک احمديهx
 • روستای هفت چاه زنگوx
 • روستای يوردتل جنبليx
 • روستای يورددشت زلزلهx
 • روستای مومن ابادx
 • روستای بنکوي شعبانيx
 • روستای تلمبه فخراييx
 • روستای برج خان کرمx
 • روستای پاسگاه راهنمايي و رانندگيx
 • روستای شرکت تعاوني پروار سپيدار جهرمx
 • روستای شهرک صنعتيx
 • روستای تلمبه حاجي ممتازx
 • روستای شرکت تيرداد جهرمx
 • روستای مرغداري طيور جهرمx
 • روستای تلمبه فرديانx
 • روستای دشت مخکx
 • روستای مرغداري برومندx
 • روستای مرغداري رحمانيانx
 • روستای مزارع گلدامچهx
 • روستای حاجي آبادx
 • روستای مرغداري آشيانx
 • روستای تلمبه چاه زرينx
 • روستای مرغداري جهرم طيور سمت راست به طرف جهرمx
 • روستای قطب آبادx
 • روستای مجتمع گوساله پرواريx
 • روستای بوستان غديرx
 • روستای ذرت خشک کنيx
 • روستای کشتارگاه مرغ اکبريx
 • روستای گاوداري خليليx
 • روستای نيروگاه سيکل ترکيبي جهرمx
 • روستای مزارع شخصي جانبازانx
 • روستای مرغداري عسگري نژادx
 • روستای مرغداري هدهدx
 • روستای مرغداري پرنال صميميx
 • روستای اب تلخوx
 • روستای اب شيرينx
 • روستای اکبرابادx
 • روستای باغات جلگهx
 • روستای باغ عوضx
 • روستای باغ کنگنوx
 • روستای تقي ابادx
 • روستای تل حيدريx
 • روستای تلخ ابx
 • روستای تلمبه واگذاري اصفهانيx
 • روستای تنگ اهل دونهx
 • روستای تنگ به دانهx
 • روستای جامغانx
 • روستای جديدx
 • روستای جويانx
 • روستای چم سبزx
 • روستای حسين آباد قبلهx
 • روستای حناx
 • روستای دوبندمانيانx
 • روستای کارگاه توليد محصولات سيمانيx
 • روستای کارگاههاي ده نوx
 • روستای گاوداري عبدالله ظفرآباديx
 • روستای مجتمع فدکx
 • روستای مجموعه باغات پرديس ۱x
 • روستای مجموعه باغات پرديس ۲x
 • روستای مرغداري فارس ماکيانx
 • روستای مزرعه عباس ظفرآباديx
 • روستای نيروگاه برق و نيروگاه خورشيدي وزارت نيروx
 • روستای مرغ تک شيرازx
 • روستای ايزدخواستx
 • روستای باغات قراولx
 • روستای بردجx
 • روستای پاسگاه شکارباني کاظميx
 • روستای امام زاده سيدابواسحاقx
 • روستای جرسقانx
 • روستای جعفرآبادx
 • روستای جمال ابادx
 • روستای چشمه سيدصفريx
 • روستای حسن ابادx
 • روستای خاتونکx
 • روستای سلطان ابادx
 • روستای سنجانکx
 • روستای شاپورجانx
 • روستای علي آباد قره باغx
 • روستای کرونيx
 • روستای کفريx
 • روستای کوشک بيدکx
 • روستای کيان ابادx
 • روستای گچيx
 • روستای کارگاه پارس کمپرسورx
 • روستای مزرعه برده گرx
 • روستای پمپبنزينx
 • روستای تلمبه طهماسبx
 • روستای باغ حاج فتح اله صفاييx
 • روستای شهرک جوادالايمهx
 • روستای کارخانه اسفالت سازيx
 • روستای نجم ابادx
 • روستای تقويت فشارگازx
 • روستای شرکت دوان صنعتx
 • روستای گورستان ارامنهx
 • روستای معدن سنگ گچx
 • روستای انبارجهادسازندگي /پادگان شهيدخليل پx
 • روستای اردوگاه معتادينx
 • روستای شرکت ارم کوشاx
 • روستای دنا ماکارونx
 • روستای شرکت حصار بلوکx
 • روستای کارخانجات زيمنکوx
 • روستای انبار بنياد جانبازانx
 • روستای شهرک ترافيکيx
 • روستای شرکت صمغ کاران فارسx
 • روستای پمپاژ بند پوشانx
 • روستای شهرک صنعتي شيرازx
 • روستای پايگاه هوايي سپاهx
 • روستای منطقه ويژه اقتصاديx
 • روستای اسکله تفريحي سازمان محيط زيست درياچه مهارلوx
 • روستای انبار بازيافت شهرداريx
 • روستای انبار جوکارx
 • روستای باغ انتظامx
 • روستای تاسيسات گازx
 • روستای شرکت تعاوني مرغ دراجx
 • روستای شرکت تهيه وتوزيع دام فارسx
 • روستای شرکت صادق شيرازx
 • روستای شهرک دامدارانx
 • روستای کارخانه آسفالتx
 • روستای کارخانه شن و ماسه مرواريد سفيد شيرازx
 • روستای سيستان سفليx
 • روستای سيستان علياx
 • روستای شيرحبيبx
 • روستای صادق ابادx
 • روستای فرودگاه جهرمx
 • روستای قلعه نوx
 • روستای مانيانx
 • روستای مقصودابادx
 • روستای يرجx
 • روستای بست باغx
 • روستای پراهوx
 • روستای تنگ فراخx
 • روستای خوش آبx
 • روستای قلاتx
 • روستای کناردانx
 • روستای ملک ملکx
 • روستای ميرچاکيx
 • روستای باغ گراگرx
 • روستای داربسx
 • روستای چاه تلخx
 • روستای چاه کربلايي حسن خانيx
 • روستای دهولx
 • روستای ديده نوx
 • روستای رستميx
 • روستای بنکوي بهروزسعيدي /بنکوي فرامرزعبدي /x
 • روستای مورديx
 • روستای نظام آباد جديدx
 • روستای سه درهx
 • روستای باغ تي چنگx
 • روستای سکدهx
 • روستای شيردانهx
 • روستای گلونارx
 • روستای آبدانx
 • روستای خشک کنهx
 • روستای دوغاره ايx
 • روستای تلمبه کريم صادقيx
 • روستای نظرابادx
 • روستای چاکشتريx
 • روستای شاهزاده ابراهيمx
 • روستای مزرعه کشه تنقورx
 • روستای باغ تفريحيx
 • روستای باغ شکرحسين حاتميx
 • روستای کوره گچ جهرمx
 • روستای گله داري ۸۸۸جهرمx
 • روستای گله داري جلال صادقيx
 • روستای پرزازوx
 • روستای پازنويهx
 • روستای دوتوسياهx
 • روستای گلوسرخx
 • روستای بيشه زردx
 • روستای برمه توهx
 • روستای برمه خونيx
 • روستای تل سوريx
 • روستای خرزهره دانx
 • روستای کارگاه شن وماسه ۷۰۰۰x
 • روستای دباغي نعمتيx
 • روستای منازل مسکوني تيپ المهديx
 • روستای شرکت پارس نارنگx
 • روستای مرغداري ۷۰۰۰x
 • روستای شرکت کاوراx
 • روستای باغ امير حسين رحيم خانيx
 • روستای محمد آبادx
 • روستای گودظهروx
 • روستای رشيدآبادx
 • روستای شرکت مهندسي آرمه تابx
 • روستای چهار قبرستانx
 • روستای باغ حسن آبادx
 • روستای دوغارهx
 • روستای گردنه خماريگيx
 • روستای شرکت مرغ محمود رحمانيانx
 • روستای دامداري ملک آبادx
 • روستای شرکت فرانيروx
 • روستای شرکت پل سازيx
 • روستای پل لارستانx
 • روستای دانشگاه آزاد جهرمx
 • روستای شرکت گاز جهرمx
 • روستای شرکت شيرين نخل جهرم (صنايع بسته بندي خرما)x
 • روستای شرکت آجر قناقيانx
 • روستای گاراج قناقيانx
 • روستای گاوداري تي چنگx
 • روستای مرکز اورژانس ۱۱۵ جهرمx
 • روستای شرکت نخل سبز جهرمx
 • روستای شرکت آرد سفيد جهرمx
 • روستای آموزش فني و حرفه اي جهرمx
 • روستای باغ خليل رحمانيx
 • روستای زندان جهرمx
 • روستای مرغداري نمونهx
 • روستای مرغداري ابوطالبx
 • روستای گاوداري آرمندx
 • روستای گاوداري دستغيبx
 • روستای گاوداري جلوه گرx
 • روستای گاوداري مصلي نژادx
 • روستای باغ حکيم زادهx
 • روستای ستگ شکن شهرداريx
 • روستای کارگاه شن و ماسه جهادx
 • روستای پست شرکت توانيرx
 • روستای کروک مان?انx
 • روستای چاهوx
 • روستای چشوx
 • روستای تشکx
 • روستای گچ بربالاx
 • روستای گچ برپايينx
 • روستای موردکx
 • روستای اب انجيرx
 • روستای اب باغx
 • روستای اوک پايينx
 • روستای اهنگرانx
 • روستای بردبيشهx
 • روستای بس کوتوکوx
 • روستای تل گچيx
 • روستای چاه تيزx
 • روستای چاه کلالهx
 • روستای حلق کهکوهيx
 • روستای خرم ابادx
 • روستای رنجکوx
 • روستای دودرx
 • روستای زرگx
 • روستای سرووx
 • روستای سوفيونx
 • روستای گلوبراقx
 • روستای گلوپلنگيx
 • روستای گلوخرزهرهx
 • روستای گلي گردوx
 • روستای مرويx
 • روستای منارx
 • روستای خادرx
 • روستای آوکx
 • روستای داربستx
 • روستای کوه خريx
 • روستای علي ابادنصيرخانيx
 • روستای چاه گندوx
 • روستای شاه حسينيx
 • روستای کمپتيپالمهديx
 • روستای حسن خانيx
 • روستای بيدکوx
 • روستای قلعه نرگس?x
 • روستای احشام کهنهx
 • روستای مزرعه اکبريx
 • روستای بادامهx
 • روستای بارگانx
 • روستای بيشه سرخونx
 • روستای مزرعه رنجبرx
 • روستای تلمبه ميرزاييx
 • روستای بي کنداx
 • روستای چاه ماهيx
 • روستای چهاردهx
 • روستای حسين خانيx
 • روستای دشت ميل سفليx
 • روستای دشت ميل علياx
 • روستای رباطخون گزارx
 • روستای رستاقx
 • روستای سرتنگ بالاx
 • روستای سرتنگ پايينx
 • روستای شهابيx
 • روستای مزرعه عبدالحسين قباديx
 • روستای مزرعه کرمشاه کرميx
 • روستای کهتکانx
 • روستای گرموشاx
 • روستای مزرعه گورکيx
 • روستای مزرعه گورکي ملک زادهx
 • روستای مزرعه محمدقباديx
 • روستای مرزوx
 • روستای نظام آبادx
 • روستای هپانx
 • روستای همتx
 • روستای تل سليمانيx
 • روستای خشم علياx
 • روستای لايزنگانx
 • روستای تلمبه يزدانپرستx
 • روستای مزرعه احشام ملاييx
 • روستای اب کهروx
 • روستای پوره اسلحx
 • روستای باغ کهرx
 • روستای قرقوسx
 • روستای چاه موسيx
 • روستای تاويx
 • روستای قلات کفتاريx
 • روستای تلمبه محمدرضاکشاورزx
 • روستای تلمبه علي کشاورزx
 • روستای تلمبه صابريx
 • روستای مزرعه اسماعيل اسماعيليx
 • روستای ملاييx
 • روستای مزرعه /خليل سرفرازx
 • روستای کارخانه گلابگيريx
 • روستای منوچهريx
 • روستای شهرک وليعصرx
 • روستای شرکت شنگ شکن رستاقx
 • روستای رشيد ابادx
 • روستای دوشاخx
 • روستای پمپبنزين پايدارx
 • روستای بلوک زني صداقتx
 • روستای مجتمع دامپروري کوثرx
 • روستای غاش باداميx
 • روستای مزرعه عليرضا زارعx
 • روستای مزرعه علي کوهيx
 • روستای مزرعه گود مهکيx
 • روستای گله داني هاي منطقه پورهx
 • روستای کارگاه تيرچه و بلوکx
 • روستای مزرعه دهقانيx
 • روستای مزرعه محمدحسين برفيx
 • روستای پروژه برق رساني منطقه فورگx
 • روستای مزارع چاه ماهيx
 • روستای مزرعه اسماعيلي و شرکاءx
 • روستای مزرعه ملک زادهx
 • روستای غرناکx
 • روستای ابله ايx
 • روستای استخرx
 • روستای اشکفت سياهx
 • روستای امام زاده حسنx
 • روستای بازرگانx
 • روستای باغ ملاx
 • روستای بقوريx
 • روستای بکرx
 • روستای بوزارx
 • روستای بهادرابادx
 • روستای تعويقx
 • روستای تل بارگاهx
 • روستای توکل ابادx
 • روستای تي ابx
 • روستای جلال ابادx
 • روستای چاه بادامهx
 • روستای چاه دزدانx
 • روستای چاه کندهx
 • روستای چاه کندرx
 • روستای چاه گونيx
 • روستای چاه موريx
 • روستای چاه ميشx
 • روستای چاه نوx
 • روستای چراغ ابادx
 • روستای چلپوx
 • روستای مزرعه حاج خانيx
 • روستای حسين آباد جديدx
 • روستای حسين حاجيx
 • روستای بنابx
 • روستای دق اهوx
 • روستای دمکنx
 • روستای ده بالا (ده ملکو )x
 • روستای رزکx
 • روستای سبزويهx
 • روستای سرگدارx
 • روستای سنگ سفيدx
 • روستای سنگر آب ميانيx
 • روستای سهلکx
 • روستای سينه عسلx
 • روستای بنکوي عشايرکل چاهx
 • روستای کهنه بيدx
 • روستای کهنه سرخx
 • روستای گلي کوهx
 • روستای گودتيلx
 • روستای لاي گردولرx
 • روستای مارونx
 • روستای ما سالاري ( تياب )x
 • روستای مزرعه حاج عزيزx
 • روستای مزرعه محمدحسين حسنيx
 • روستای ملک ابادx
 • روستای ملاحسنيx
 • روستای ميان گودx
 • روستای نارکوهx
 • روستای نهرحسنx
 • روستای ولوx
 • روستای چاه مغوx
 • روستای بنکوي عشايردهنه قلعه هاx
 • روستای پيچکوهx
 • روستای گورخرx
 • روستای چشمه زردx
 • روستای اوبادx
 • روستای شهرک ايثارx
 • روستای موردستانx
 • روستای چاه شورx
 • روستای خيرابادx
 • روستای سلبويهx
 • روستای دودهانx
 • روستای اب کبکx
 • روستای قلات گدار بنهx
 • روستای منصور ابادx
 • روستای چاه فرگيx
 • روستای بنه دريx
 • روستای شهرک بازرگانx
 • روستای باغ کرچونيx
 • روستای مزرعه چاه دزدانx
 • روستای حسين آباد کت چاريx
 • روستای دشت سلطان آباد ۱x
 • روستای دشت سلطان آباد ۲x
 • روستای بناب۲x
 • روستای آب جهانx
 • روستای آب گرمx
 • روستای اب موردx
 • روستای آب انارکx
 • روستای اندرx
 • روستای ايج آبx
 • روستای ايستگاه اندازه گيري آبx
 • روستای باغ قاسم پورx
 • روستای باغ برهانيx
 • روستای باغ طيب زادهx
 • روستای باغ شمالي ( باغ شول )x
 • روستای باغ ناصرخان مشيريx
 • روستای برکمx
 • روستای بيجوهx
 • روستای پنج چاهx
 • روستای تنگ کتويهx
 • روستای دم توه ايx
 • روستای سحروx
 • روستای سميلو (سميليو )x
 • روستای سنگ چارکx
 • روستای گلوبيدx
 • روستای پردوليx
 • روستای باغ عندليبي وشرکايx
 • روستای شهرک فتح المبينx
 • روستای قلعه جويx
 • روستای گوزانx
 • روستای مزرعه گشنه زارx
 • روستای نيدشهرx
 • روستای بهاء الديني (باديني )x
 • روستای بيدباباييx
 • روستای بيدکيx
 • روستای تبدوx
 • روستای مرواريدx
 • روستای حسين آباد شکرويهx
 • روستای ده کمالx
 • روستای سهميانيx
 • روستای شکروx
 • روستای عليقلي (اله قلي )x
 • روستای گل زاغx
 • روستای کندرx
 • روستای کره بشx
 • روستای لاي تختx
 • روستای لاي گردوx
 • روستای مزرعه ابx
 • روستای معدن نوx
 • روستای يردانجيرx
 • روستای يردجمالx
 • روستای باغ افروزx
 • روستای باغ اب جوانx
 • روستای انارو(آب مردو)x
 • روستای بيشه لايزنگانx
 • روستای گرشکوهx
 • روستای کارخانه اسفالت شهرداريx
 • روستای شهرک سيد الشهداx
 • روستای سفره پهن کنx
 • روستای ماسه شويي شهرداريx
 • روستای گاوداري نجفيx
 • روستای مهدي شهرx
 • روستای مجموعه مزارع دره شهرx
 • روستای مزرعه حاج محمود سينيx
 • روستای پارک جنگليx
 • روستای ماسه شويي نيمرخx
 • روستای منطقه پرد دشتيx
 • روستای منطقه چاه بيدx
 • روستای اب باريکx
 • روستای اعراب چگينيx
 • روستای پاسخن (شمس آباد )x
 • روستای پاسگاه عقابx
 • روستای حسن آباد (تلمبه علي خاني )x
 • روستای زين ابادx
 • روستای احمد آباد کوهجردx
 • روستای مربويهx
 • روستای معصوم ابادx
 • روستای منصورابادx
 • روستای منصوريهx
 • روستای علي آباد سفلي (مهدي آباد )x
 • روستای تلمبه کاويانx
 • روستای تلمبه عيدي ازاديx
 • روستای مزرعه احمدوفامنشx
 • روستای نجف بلاغيx
 • روستای هادي ابادx
 • روستای جونانx
 • روستای تلمبه حسين برمن ودهقانx
 • روستای بيدو سحرو (کوچه باغي )x
 • روستای تلمبه بهروزx
 • روستای مزرعه رمضان نجفي وشرکاx
 • روستای مزرعه عبدالرحيم خادمعليx
 • روستای قلعه درختيx
 • روستای مزرعه شورابx
 • روستای سعيدابادx
 • روستای اب قرقروx
 • روستای شرکت تعاوني روستايي فسارودx
 • روستای علي آباد بالاx
 • روستای پست برق حسن آبادx
 • روستای امامزاده پيرغريبx
 • روستای اداره تحقيقات هواشناسي کشاورزي دارابx
 • روستای تحقيقات کشاورزي حسن آبادx
 • روستای مزارع تل شيخ محمدx
 • روستای ذرت خشک کني کماليx
 • روستای صندوق سازي حاج فرهاد شاهرخx
 • روستای مزارع دوکناريx
 • روستای منطقه دشت مبارزيx
 • روستای مزرعه کاووس دهوx
 • روستای پاسگاهx
 • قابx
 • روستای مرغداري کشاورزx
 • روستای اسلام ابادغنيx
 • روستای برگانx
 • روستای شش لوکهx
 • روستای عطابخش غنيx
 • روستای فرودگاه دارابx
 • روستای ايستگاه بختاجردx
 • روستای باغ حاجي ترابيx
 • روستای بختاجردx
 • روستای برابx
 • روستای تلمبه اصغرحسينيx
 • روستای تلمبه سيدغلام حسيني و شرکاx
 • روستای تلمبه فرامرزاجرا وشرکاx
 • روستای پمپ کوششx
 • روستای تلمبه کي منشx
 • روستای تيزابx
 • روستای حفره سياهx
 • روستای دهکستانx
 • روستای کر سياهx
 • روستای گله داري محمدحسن قاسميx
 • روستای کوه نمکx
 • روستای تلمبه محمدحسين بهارلوx
 • روستای باغ داريوش حمزويx
 • روستای توسعه کشت ذرتx
 • روستای کارخانه ارد سپيدانx
 • روستای پمپبنزين حاج علي کوششx
 • روستای باغ وحشx
 • روستای تلمبه حمزويx
 • روستای تلمبه ساتيارx
 • روستای تلمبه مسيحx
 • روستای دامداري حسين آبادx
 • روستای دامداري فرج پورx
 • روستای دامداريهاي برافتابx
 • روستای دامداريهاي نساx
 • روستای شرکت دشت نشاx
 • روستای شرکت قند فارسx
 • روستای صدر شيميx
 • روستای کارخانه شالي کوبيx
 • روستای متل دناx
 • روستای مرغداري محمديx
 • روستای مزرعه ناروندx
 • روستای منطقه برافتابx
 • روستای منطقه حسين آبادx
 • روستای منطقه نساx
 • روستای اردوگاه فرهنگي محمد رسول اللهx
 • روستای قهوه خانه آب باريکx
 • روستای گاوداري حاج خليلx
 • روستای اق جلوx
 • روستای فتوح ابادx
 • روستای بشنگانx
 • روستای قلعه گچيx
 • روستای کورکيx
 • روستای مقربx
 • روستای مهريانx
 • روستای مهمان ابادx
 • روستای اصف ابادx
 • روستای مغرب ۲x
 • روستای گاوداري اسدپورx
 • روستای گاوداري کشاورزx
 • روستای اسماعيل آباد قره باغx
 • روستای شرکت تعاوني گلخانه اي صنعت سبز شيرازx
 • روستای مزرعه ده بزرگيx
 • روستای بيدزردسفليx
 • روستای بيدزردعلياx
 • روستای پاسگاه بابا حاجيx
 • روستای تفهيانx
 • روستای تنگ نظريx
 • روستای توانيرx
 • روستای ده نوx
 • روستای دهک قره باغx
 • روستای ظفرابادx
 • روستای گزگ عباس آبادx
 • روستای قلعه نو قره باغx
 • روستای کوشکخليلx
 • روستای مرغداري مرغک زيباx
 • روستای مزرعه کميته امام خمينيx
 • روستای گله داري نمازيx
 • روستای مزرعه چاه انجيرx
 • روستای مزرعه نصرالله ظفراباديx
 • روستای مزرعه محمدعلي ظفراباديx
 • روستای باغ تدينx
 • روستای اردوگاه تربيتي امام عليx
 • روستای ايستگاه تقليل فشارگازx
 • روستای پاسارگاد مرغx
 • روستای کارگاههاي پل فساx
 • روستای گاوداري باباخانيx
 • روستای گاوداري عباسيx
 • روستای تالار پايلاکx
 • روستای مجتمع کارگاههاي سنگبريx
 • روستای معدن شن و ماسه محمد رسول اللهx
 • روستای منازل سپاهx
 • روستای منطقه حمزه ايx
 • روستای سرتنگx
 • روستای عاليx
 • روستای انگرهx
 • روستای بهشت مکانx
 • روستای قلعه عبدالله بيگيx
 • روستای کهکرونx
 • روستای برشنهx
 • روستای بهرغانx
 • روستای شيرباباx
 • روستای کوشککx
 • روستای دلخانx
 • روستای ساران پايينx
 • روستای کل گاهx
 • روستای شش پيرx
 • روستای ساران بالاx
 • روستای موروزهx
 • روستای آب معدني شش پيرx
 • روستای شرکت تعاوني ۱۲۴سپيدانx
 • روستای گاوداري حيدريx
 • روستای گاوداري دشت زرx
 • روستای گاوداري روحانيx
 • روستای گاوداري ناصريx
 • روستای گاوداري فرهاديx
 • روستای سهلک?x
 • روستای بردلهx
 • روستای برگکيx
 • روستای بزمکسفليx
 • روستای بزمکعلياx
 • روستای پاتلx
 • روستای چشمه چهار قاشي / تنگ محمد رضا/x
 • روستای چشمه زيتونx
 • روستای چشمه سفيدx
 • روستای راشکسفليx
 • روستای راشکعلياx
 • روستای سرقناتx
 • روستای شاه محمديx
 • روستای طويلهx
 • روستای ميرزامحمدي بالاx
 • روستای نيوارسفليx
 • روستای نيوارعلياx
 • روستای سرداب رودx
 • روستای چشمه درهx
 • روستای چشمه دزدانx
 • روستای حبيب ابادx
 • روستای مزرعه دولت ابادx
 • روستای ده کيالکx
 • روستای ده ميدانx
 • روستای سبزابادx
 • روستای شولx
 • روستای شهرخواستx
 • روستای صدرابادx
 • روستای عبدالکريميx
 • روستای قربان لکx
 • روستای کلا سياهx
 • روستای کوهکx
 • روستای گره دانx
 • روستای لاهيجيx
 • روستای دامداري حاج محمودصادقيانx
 • روستای مزرعه حسين يزدان پناهx
 • روستای شرکت سبز دشتx
 • روستای درمنه زار ۲x
 • روستای کوهک ۲x
 • روستای گله داني اميريx
 • روستای تلمبه عباس زارعx
 • روستای گاوداري يزدان پناهx
 • روستای انبار کشاورزي اسمعيل کاظميx
 • روستای دامداري ابراهيم کاظميx
 • روستای پادگان اموزشي احمدبن موسيx
 • روستای پالايشگاه شيرازx
 • روستای قبطرقلوي سفليx
 • روستای قبطرقلوي علياx
 • روستای کفه اهوچرx
 • روستای چاه سرخيx
 • روستای ميدان تره بار شيرازx
 • روستای کارخانه آسفالت ايمان راه آسفالتx
 • روستای قنديلکx
 • روستای بوانکx
 • روستای چاه شيرينx
 • روستای خلجويx
 • روستای علي آباد کفترکx
 • روستای کفترکx
 • روستای ده شيخx
 • روستای علي آباد قراچهx
 • روستای پرورش اسبx
 • روستای حاجي ابادپس کوهکx
 • روستای الياس ابادx
 • روستای پراشکفتx
 • روستای چراب قلندريx
 • روستای چرامکانx
 • روستای چشمه قرق چينx
 • روستای دره مارونx
 • روستای دره يزدانx
 • روستای دستان آبادx
 • روستای دهنوقلندريx
 • روستای زاخردx
 • روستای سعادت آبادx
 • روستای سرمورx
 • روستای شرکت قره آغاجx
 • روستای کارکاه شن وماسه شيرازx
 • روستای شريف ابادx
 • روستای کمرابادارنديx
 • روستای کوره گچ بواشx
 • روستای گچ نقاشيx
 • روستای گشتاسب ابادx
 • روستای مزرعه رحمت ابادx
 • روستای ملکابادx
 • روستای نسيم ابادx
 • روستای مزرعه جوزارx
 • روستای حيدرابادx
 • روستای موردسوسنيx
 • روستای همت ابادx
 • روستای چشمه فاطميx
 • روستای قهوه خانه حسين ابادx
 • روستای مزرعه خوکندx
 • روستای دره گزدانx
 • روستای قهوه خانه چهل چشمهx
 • روستای اسلام ابادچهل چشمهx
 • روستای ايستگاه مخابراتx
 • روستای خداابادx
 • روستای کارخانه اسفالتx
 • روستای ايستگاه ترويج وتوليدبذرشهيديعقوبيx
 • روستای کارخانه اسفالت حسين ابادx
 • روستای گاوداري شکرالله مومن زادهx
 • روستای کارخانه شن وماسه شيرازشن فاز۲x
 • روستای کارخانه اسفالت زروان راهx
 • روستای اردوگاه فرهنگي تربيتي هلال احمرx
 • روستای ايستگاه مخابراتي ده شيخx
 • روستای کارخانه آسفالت نوگرامx
 • روستای کارخانه آسفالت يگان بتونx
 • روستای باسکول ۶۰ تني اتحادx
 • روستای گاوداري حاج عابديx
 • روستای ايستگاه برق کوهمرهx
 • روستای مرغداري بصيريx
 • روستای کارخانه فولادنورx
 • روستای شرکت ارژن ماکاروني فارسx
 • روستای شرکت تعاوني ارژن برودتx
 • روستای شهرک شهيد مراديx
 • روستای کارگاههاي خانه زنيانx
 • روستای گاوداري حاجعليx
 • روستای گاوداري زرعx
 • روستای گاوداري مهرپورx
 • روستای مرغداري سعيديx
 • روستای مرغداري تلاشx
 • روستای مزرعه قارچ فارسx
 • روستای مزرعه کيان دشتx
 • روستای موسسه راهسازي فجرx
 • روستای تلمبه احمد لوx
 • روستای گله داري ميرزارستگاريx
 • روستای تلمبه محمدنظري وشرکايx
 • روستای تلمبه صفرنظري وشرکايx
 • روستای شرکت داراب کويهx
 • روستای شرکت قندگستر دارابx
 • روستای دامداري حاج بهرام ساويزx
 • روستای کارگاههاي صنعتي بختارودx
 • روستای دامداري حيدريx
 • روستای دامداري عباس فرهاديx
 • روستای مجموعه تلمبه هاي حفره سياهx
 • روستای مجموعه تلمبه هاي کرسياهx
 • روستای دامداري برومندx
 • روستای گاوداري حسين تقويx
 • روستای ذرت خشک کني فرجيx
 • روستای منازل مسکوني غلام فرهاديx
 • روستای بريسکانx
 • روستای بيخه درازx
 • روستای تلمبه جماليx
 • روستای پمپ محمد بيکx
 • روستای تلمبه حسين بيک شاهرخيx
 • روستای غياثيx
 • روستای دشت پيرغيبx
 • روستای گودشانه سفليx
 • روستای مهرابادمزيديx
 • روستای اعراب قنبريx
 • روستای مزرعه محمدمزيديx
 • روستای شهرک فجرx
 • روستای تلمبه ناصررسوليx
 • روستای مزرعه يداله جعفريx
 • روستای مزرعه پنجعلي کريميx
 • روستای پمپ ولي محمدx
 • روستای تلمبه کماليx
 • روستای مزرعه حاجي منوچهرشاهرخيx
 • روستای تلمبه عليرضا بهارلوx
 • روستای مزرعه کاکابيک شاهرخيx
 • روستای پمپ معصوميx
 • روستای تلمبه غلام حسين خان معصوميx
 • روستای تلمبه حاج ميرزاشاهرخيx
 • روستای تلمبه کاووس شاهرخيx
 • روستای پمپ عزيز شاهرخيx
 • روستای مزرعه غلام حسين خان معصوميx
 • روستای کارخانه سيمانx
 • روستای چک گلابيx
 • روستای بلوک هاي مسکوني قهرمانيx
 • روستای مزارع کشاورزي شهرک فجرx
 • روستای مزرعه ابراهيم شاهرخx
 • روستای مزارع کشاورزي دشت پيرغيبx
 • روستای واحدهاي مسکوني روستاي دشت پيرغيبx
 • روستای باغ دکتر مهارلوx
 • روستای مزارع حاجي جعفريx
 • روستای پمپ محمدحسيني بهارلوx
 • روستای گود شانه علياx
 • روستای شهرک گود شانه نوx
 • روستای مجتمع تاسيساتي و منبع آبفا خاکيx
 • روستای کارخانه پنبه پارسx
 • روستای باربري حامد بارx
 • روستای بيزدانx
 • روستای جوزجانx
 • روستای حسن ابادپدمx
 • روستای خروسلوx
 • روستای کوره اجربنيادمسکنx
 • روستای هيربدانx
 • روستای نصروانx
 • روستای پمپ حاج احمد (پاسالاري )x
 • روستای حسن آبادx
 • روستای درنگانهx
 • روستای شاه زندان ( اسماعييل آباد )x
 • روستای بهادرانx
 • روستای تلمبه هوشنگ ارجمندx
 • روستای تلمبه شهبازرحيميx
 • روستای چشمه شاه زندانx
 • روستای شرکت سنگ نماx
 • روستای کارگاه شن وماسه گودرزي منشx
 • روستای دشت اللهx
 • روستای پليس راه دارابx
 • روستای ايستگاه مخابراتيx
 • روستای ايستگاهx
 • ۲۳۰/۶۶کيلو ولت دارابx
 • روستای دامداري هشيوارx
 • روستای پاسگاه انتظامي دولت ابادx
 • روستای ايستگاه پمپاژ گازx
 • روستای تلمبه هاي خرسلويهx
 • روستای مزرعه ابراهيم بذميx
 • روستای مرغداري سحر دارابx
 • روستای پمپ بنزين غلاميx
 • روستای دامداري حاج ابراهيمx
 • روستای پمپ رضا قلي بادبانx
 • روستای گاوداري عليرضا جوکارx
 • روستای شرکت داراب ذرتx
 • روستای فرستنده راديويي داراب (صدا و سيما)x
 • روستای گاوداري حسنيx
 • روستای چاه آب آشاميدني آبفا روستاي بيزدانx
 • روستای دامداري منوچهر باقريx
 • روستای کارخانه گچ سپيدx
 • روستای دامداري احمديx
 • روستای ايستگاه برق ۲۳۰/۶۶ کيلووات داراب آسفالتx
 • روستای شرکت سما بار آسفالتx
 • روستای اکبرآبادx
 • روستای باغ پوردستانx
 • روستای باغ علي فيضيx
 • روستای بيادهx
 • روستای پدمx
 • روستای پيرمرادx
 • روستای تلمبه علي اکبربحرانيx
 • روستای تلمبه فتح اله فتحي وشرکاx
 • روستای تلمبه قبادخسرواني وشرکاx
 • روستای تلمبه قربانعلي رستميx
 • روستای تلمبه منصورسرافرازx
 • روستای تلمبه يوسف کماليx
 • روستای جمسيx
 • روستای ده کويهx
 • روستای زرگرانx
 • روستای شريک ابادx
 • روستای شهنانx
 • روستای شيخ ابادx
 • روستای علي ابادآذر گونx
 • روستای قدمگاه عليx
 • روستای کريملوx
 • روستای گراشکانx
 • روستای گله داني علي اقافرجيx
 • روستای مرغداري جهادسازندگي دارابx
 • روستای مزرعه ابوالقاسم سرفرازx
 • روستای آبشيبx
 • روستای تلمبه همتيx
 • روستای خنگابx
 • روستای دشت بندx
 • روستای دنگانx
 • روستای زيارتگاه ابراهيمx
 • روستای کنارحاجي شکاريx
 • روستای گرمکنx
 • روستای ماريانx
 • روستای قلعه دهپاx
 • روستای کوره اهک عسکررستميx
 • روستای بانوجx
 • روستای نيروگاه برقx
 • روستای باغ حبيبx
 • روستای تلمبه الياس خرم وشرکايx
 • روستای تلمبه جمعه شهيديx
 • روستای شهرک ثاراللهx
 • روستای مرکز اموزش فني وحرفه اي دارابx
 • روستای گله داري هاشم ابراهيميx
 • روستای مزرعه حسن زمانيx
 • روستای گله داري غلام زرينx
 • روستای دبيرانx
 • روستای دوبانx
 • روستای پست برق دادينx
 • روستای کارگاههاي صنعتي دوبانx
 • روستای شرکت دامداران دارابx
 • روستای مزرعه ابوالقاسم سرافرازx
 • روستای کارگاههاي صنعتي بين راهيx
 • روستای کشتارگاه شهرداري دارابx
 • روستای زندان شهرستان دارابx
 • روستای مراکز صنعتي و رفاهي بين راهيx
 • روستای تيرچه و بلوک ساروجx
 • روستای قلعه دارابگردx
 • روستای گاوداري رضاييx
 • روستای ذرت خشک کني بيگيx
 • روستای مزرعه خوشحالx
 • روستای مزرعه کشت و صنعت هاشم ابراهيميx
 • روستای بلوکهاي صنعتي بين راهيx
 • روستای دامداري جوکارx
 • روستای گاوداري محمديx
 • روستای مزارع و باغات جاده داراب جنت شهرx
 • روستای کارگاه بلوک زني غلاميx
 • روستای دانشگاه پيام نور واحد دارابx
 • روستای بستانx
 • روستای بن کويهx
 • روستای پابرکهx
 • روستای تلمبه شيخ اله مرادx
 • روستای دشت کنارx
 • روستای دنگزيرx
 • روستای سيدصالحx
 • روستای شم گورx
 • روستای قلاتويهx
 • روستای مرادابادx
 • روستای مرزx
 • روستای مهرابادx
 • روستای مزرعه تلخابx
 • روستای مزرعه چهارچشمه بالاx
 • روستای چهارنيکx
 • روستای تلمبه مرادرمضانيx
 • روستای چهار چشمه پايينx
 • روستای مزرعه کچه چرمx
 • روستای شهرک بستانx
 • روستای اب بردهx
 • روستای احمدآباد ( حسن آباد )x
 • روستای باغ بيدويهx
 • روستای بخش کارx
 • روستای تيرومهx
 • روستای جعفرآباد (لودکوه )x
 • روستای چهاربيشهx
 • روستای زينل ابادx
 • روستای سدهx
 • روستای سيدابادx
 • روستای شاه ابوذکرياx
 • روستای شاه مرز (سده )x
 • روستای حجت ابادکاسه رودx
 • روستای شيخ درزيx
 • روستای طاهونه (کرکريه )x
 • روستای فسارودx
 • روستای کورکدونx
 • روستای کهنويهx
 • روستای مظفرابادx
 • روستای ملک ابراهيميx
 • روستای نصرت (نصرت آباد )x
 • روستای اسيابx
 • روستای کاسه رودx
 • روستای ابگرمx
 • روستای شهرک ملک ابادx
 • روستای شهرک شهيد رجاييx
 • روستای گاوداري غلامپورx
 • روستای مزارع ملک آبادx
 • روستای پاسگاه قعله نوx
 • روستای جهاد کشاورزي بخش فورگx
 • روستای شرکت تعاوني چاه دارانx
 • روستای رستوران بين راهيx
 • روستای بن دشتx
 • روستای باقريx
 • روستای تلمبه حسين انصاريx
 • روستای تلمبه حسين حسينيx
 • روستای درگويهx
 • روستای دشتي ابادx
 • روستای ده دشتيx
 • روستای ده رييسيx
 • روستای ده محمدحسيني ( ده کمال )x
 • روستای تلمبه رحمت اله حسينيx
 • روستای سه چيx
 • روستای تلمبه معصوم حسينيx
 • روستای تلمبه حاجي قاسم کشاورزx
 • روستای تلمبه عبداله حسينيx
 • روستای قلعه بيابانx
 • روستای گرشکويهx
 • روستای کلاغيx
 • روستای کهنه سفيدx
 • روستای گچکو (شکر آباد )x
 • روستای مريدونx
 • روستای مورديهx
 • روستای نارکx
 • روستای اب انارx
 • روستای اب بادامx
 • روستای ابگردوx
 • روستای جايردx
 • روستای چاه کل بره ايx
 • روستای حشمتx
 • روستای بزرکم بنارx
 • روستای نوايگان ( نودايجان )x
 • روستای سيل بندx
 • روستای مزرعه محمدعلي انصاريx
 • روستای مزرعه غلامرضاانصاريx
 • روستای تلمبه خردمندx
 • روستای يوسف علي خواهx
 • روستای اميرحسين وزيريx
 • روستای شهرک غديرنوايگانx
 • روستای شهرک شهداي عشايرx
 • روستای گاوداري رحمانيx
 • روستای دامداري سعادتx
 • روستای بام بلندx
 • روستای شهرک بيخ و بنگلx
 • روستای منطقه شکاريx
 • روستای تنگ طاهاx
 • روستای گاوداري منصور انصاريx
 • روستای گاوداري جباريx
 • روستای منطقه برکهx
 • روستای تنگ شهرابيx
 • روستای دامداري همت سرافرازx
 • روستای پشت قلعهx
 • روستای مجتمع دامداريهاي شهرک غديرx
 • روستای شرکت تعاوني توليدي سيمرغ دارابx
 • روستای مجتمع دامداريهاي شهرک شهداx
 • روستای مرغداري صادق صحراييx
 • روستای آبکويهx
 • روستای اسکرويهx
 • روستای ده خيرسفليx
 • روستای رمبهx
 • روستای کارگاه شن وماسه اداره راهx
 • روستای پادگان قدسx
 • روستای زين ابادسنگيx
 • روستای کوره اهک رضانصرx
 • روستای گزگاوبانx
 • روستای کارخانه سنگ شکن وزارت راهx
 • روستای رکن آبادx
 • روستای سرخويهx
 • روستای غربيهx
 • روستای بهروز آبادx
 • روستای اردوگاه تربيتيx
 • روستای اداره کشاورزيx
 • روستای باغ حسن سلاميx
 • روستای مرغداري امينx
 • روستای ذرت خشک کني الياس فانيx
 • روستای تيرچه و بلوک دولتخواهx
 • روستای مزرعه دهقانx
 • روستای دامداري اکبريx
 • روستای دامداري احمد کشاورزx
 • روستای مرغداري حاج حسين صابري پورx
 • روستای گاوداري خليل خادميx
 • روستای دامداري عبدالحسين خادميx
 • روستای مجموعه دامداريx
 • روستای ذرت خشک کني کيمياx
 • روستای تيرچه و بلوک زني آرمينx
 • روستای گاوداري صفاييx
 • روستای مزارع بهرام پورx
 • روستای شرکت درنا طيورx
 • روستای مجتمع قالي شويي آبشارx
 • روستای مجموعه تلمبه هاي عرب عابديx
 • روستای مسجد سنگيx
 • روستای شرکت برق دارابx
 • روستای مزرعه سلخويهx
 • روستای باباکوهکx
 • روستای بانشx
 • روستای بشگانx
 • روستای بهمنيx
 • روستای پيرمورکx
 • روستای تخته سنگ سفليx
 • روستای تخته سنگ علياx
 • روستای تنگتورx
 • روستای دره سفيدx
 • روستای دشمن زياريx
 • روستای ذکيانx
 • روستای سقوانx
 • روستای عزه ابادx
 • روستای فلکx
 • روستای قباله فيروزيx
 • روستای قوام ابادچيچکلوx
 • روستای کمال ابادx
 • روستای کوشکمحمدابادx
 • روستای گزک بيضاx
 • روستای مموx
 • روستای هفتيجانx
 • روستای هفت خانx
 • روستای اداره منابع طبيعيx
 • روستای شرکت جهادنصرx
 • روستای گاوداري رحيميx
 • روستای گاوداري جهانبخشx
 • روستای مجتمع طيورفارسx
 • روستای مرغداري قاسميx
 • روستای ابراهيم ابادx
 • روستای اياس جانx
 • روستای باب البامx
 • روستای بسارجانx
 • روستای بوزنجان سفليx
 • روستای بهشتابادx
 • روستای تل بيضاx
 • روستای جهان نماx
 • روستای جيانx
 • روستای چاه چاهx
 • روستای حبش ابادx
 • روستای حسين ابادسرابx
 • روستای ريجانx
 • روستای زيادابادx
 • روستای سعادتابادx
 • روستای سيبويهx
 • روستای سسنيانx
 • روستای شاه قطبالدينx
 • روستای شمس آبادx
 • روستای قره گزلوx
 • روستای شيدانx
 • روستای علي آب تنگx
 • روستای قاسم ابادx
 • روستای قصرملاx
 • روستای قوام چهx
 • روستای گردانx
 • روستای مرجانکx
 • روستای مليانx
 • روستای يحيي ابادx
 • روستای بوزنجان علياx
 • روستای مزرعه خليف ابادx
 • روستای قرق قوام چهx
 • روستای مرغداري پناهيx
 • روستای مرغداري کريم وصاليx
 • روستای مرغداري وصاليx
 • روستای برکهx
 • روستای تنگخيارهx
 • روستای جاري ابادx
 • روستای دنجانx
 • روستای شيخ عبودx
 • روستای علي ابادسرتلx
 • روستای علي آباد چمنx
 • روستای کوره اهکي بيضاx
 • روستای کوشک هزارx
 • روستای تلمبه هاي ملوس جانx
 • روستای هزارx
 • روستای پادگان شهيد بهشتيx
 • روستای مزرعه حسينيx
 • روستای موسسه فلاحت در فراغتx
 • روستای مزرعه معتمديx
 • روستای شرکت کشت علوفه ملو سبحاx
 • روستای مزرعه بهمن مقتدريx
 • روستای مزرعه کشتکارx
 • روستای مزرعه زارعx
 • روستای شرکت تعاوني پارساسنگx
 • روستای کشت وصنعت فارسx
 • روستای شرکت ملي کشت وصنعت فارسx
 • روستای دامداري الله ياريx
 • روستای شهرک صنعتي ملوس جانx
 • روستای کارگاههاي جاري آبادx
 • روستای گاوداري کماليx
 • روستای گاوداري روستاx
 • روستای مجتمع دامداريx
 • روستای مجتمع دامداري شيخ عبودx
 • روستای مجتمع مرغداريx
 • روستای مجتمع هاي صنعتيx
 • روستای مرغداري جهانبخشx
 • روستای مرغداري کيانيx
 • روستای کشت و صنعت فارس فارم۲x
 • روستای شرکت تعاوني۲۱ بيضاءx
 • روستای بهارانx
 • روستای خداداديx
 • روستای تربرجعفريx
 • روستای تربرساداتx
 • روستای تربرلاي بيشهx
 • روستای خالدابادx
 • روستای باغات و دامداريهاي سعديx
 • روستای طرح فلاحت در فراغت دشتکوهx
 • روستای دودجx
 • روستای کوشک مولاx
 • روستای مزرعه پيربادامx
 • روستای مزرعه قره خان قنبريx
 • روستای مزرعه حسين شيروانيx
 • روستای مزرعه اکرم ولي شاهيx
 • روستای ميشدان بزرگx
 • روستای ميشدان کوچکx
 • روستای طرح فلاحت در فراغتx
 • روستای باغات ده داشيx
 • روستای پروژه لادنx
 • روستای مصطفي عبدالهيx
 • روستای دامداري فهندژx
 • روستای دانشگاه ازاد داريونx
 • روستای ذرت خشک کني زردانهx
 • روستای ذرت خشک کني نادرعليزادهx
 • روستای شرکت برق سعديx
 • روستای شرکت پاک نظيف شيرازx
 • روستای شرکت توسعه باغات فارسx
 • روستای کارخانه آجرسفاليx
 • روستای کارگاههاي برون شهريx
 • روستای گاوداري زارعx
 • روستای گورستان درحال ساختx
 • روستای مرغداريx
 • روستای منطقه ديندارلوx
 • روستای منطقه سه تلانx
 • روستای مرغداري زارعx
 • روستای انجيرهx
 • روستای باجگاهx
 • روستای مهديهx
 • روستای کارخانه شرکت شيرازالکترودx
 • روستای کارگاههاي شن و ماسهx
 • روستای منصور آباد قصرالدشتx
 • روستای تنگ کبوتريx
 • روستای ميرشرفيx
 • روستای اب پردهx
 • روستای کوديانx
 • روستای موردرازx
 • روستای فرمانده اي مخابرات الکترونيکx
 • روستای اب زنگيx
 • روستای باغ پارادايزx
 • روستای پروژه کوثرx
 • روستای شرکت کولر هوايي آبانx
 • روستای کارگاه شن و ماسه صالحيانx
 • روستای کارگاه شن و ماسه صنايع فجرx
 • روستای معدن شن و ماسه گويم شيرازx
 • روستای باغها? تپه سبزx
 • روستای زيباشهرx
 • روستای ايورx
 • روستای باب ايورx
 • روستای چنارميشوانx
 • روستای خارگانx
 • روستای خانه خميس سفليx
 • روستای خانه خميس علياx
 • روستای دارنجانx
 • روستای درهx
 • روستای دهداري شورابx
 • روستای دهنوشورابx
 • روستای شکرابادx
 • روستای شورابx
 • روستای شيب جدولx
 • روستای فرجانx
 • روستای قلعه چوبيx
 • روستای کدنجx
 • روستای مزرعه حاجي بهاالدينx
 • روستای مله گالهx
 • روستای علي ابادخوشابلوx
 • روستای گردان ۲۴۱تانکx
 • روستای بديجانx
 • روستای نوروزانx
 • روستای مرغداري اسماعيل شکوهيx
 • روستای مزرعه اکبرکامرانيx
 • روستای موسسه فلاحت در فراغت فاز۱x
 • روستای موسسه فلاحت در فراغت فاز ۲ و۳x
 • روستای شهرک غديرx
 • روستای گلخانه سياخx
 • روستای محمود آبادx
 • روستای پادگان سپاهx
 • روستای حصار بلوکx
 • روستای ال سعديx
 • روستای گاوداري کيمياي کوهستانx
 • روستای ايستگاه ارتباطات راديوييx
 • روستای باغ خشروx
 • روستای باغ دهقانx
 • روستای برمشورسفليx
 • روستای برمشورعلياx
 • روستای پل فساx
 • روستای چنار ادارx
 • روستای دودمانx
 • روستای دهکده سلاميx
 • روستای رحيم عليکم السلامx
 • روستای شرکت الومينيوم ۱آنادايزفارس کx
 • روستای کارخانه شرکت توليدي سافومx
 • روستای پادگان وليعصرx
 • روستای شهرک سيدعلاالدين حسينx
 • روستای قلعه اميريهx
 • روستای محمودابادوقفيx
 • روستای منبع نفت دره شهرx
 • روستای اسلاملوايليx
 • روستای قلعه سنگيx
 • روستای ميرزامحمدي پايينx
 • روستای سهوکx
 • روستای پل خداافرينx
 • روستای اردشيري سفليx
 • روستای دره سوسن خوسمورx
 • روستای اردشيري وسطيx
 • روستای اردشيري بالاx
 • روستای پاسگاه سرنابادx
 • روستای حسين اباد اردشيريx
 • روستای آب معدني ستاره سپيدانx
 • روستای باغشهر استانداريx
 • روستای چنارهx
 • روستای ابنوx
 • روستای بدرآبادx
 • روستای تخت ميناx
 • روستای تل گاوميشيx
 • روستای تل گرx
 • روستای تل گردx
 • روستای چهارمورx
 • روستای خلارx
 • روستای دالينx
 • روستای سربستx
 • روستای سه تليx
 • روستای سنگرx
 • روستای شادابx
 • روستای علي ابادابگرمx
 • روستای ميرذوالفقارx
 • روستای قلعه خرابهx
 • روستای قلعه خليليx
 • روستای قلعه شاهپورخانيx
 • روستای قلعه عاليx
 • روستای قلعه محمدتقيx
 • روستای قلعه مشهدي کريمx
 • روستای قلعه ميراقاx
 • روستای قلعه ميرحسنx
 • روستای يکدانگهx
 • روستای بيدحرکتx
 • روستای نمازگاهx
 • روستای چشمه تلخوx
 • روستای چمن بيدx
 • روستای دم قناتx
 • روستای سرگاهx
 • روستای هرايجانx
 • روستای چم چنارx
 • روستای رودبالx
 • روستای شهرک صنعتي همايجانx
 • روستای حاج بابا عليx
 • روستای استخوان پزي ده بزرگيx
 • روستای بوستان شونيزx
 • روستای دهکده توريستي قصرسپيدx
 • روستای شرکت فراپاکس شيرازx
 • روستای شهرک صنعتي سپيدانx
 • روستای انبار کارخانه فراسانx
 • روستای کارگاههاي بين راهيx
 • روستای بوستان رمضان ۲x
 • روستای مجتمع بهارستانx
 • روستای مجتمع بهارستان دالينx
 • روستای باغشهررمضان۳x
 • روستای مرغ اجداد فارم پنجx
 • روستای مرغ اجداد فارم دوx
 • روستای مرغ اجداد فارم يکx
 • روستای مرغداري اوجيx
 • روستای شرکت فراسانx
 • روستای ابادخورهx
 • روستای اتابکx
 • روستای اکرادx
 • روستای بنداميرx
 • روستای مزرعه نورم قاضيx
 • روستای خيرآباد ناميx
 • روستای دژابادx
 • روستای گله داري محمدرضاخداياريx
 • روستای درمنه زارx
 • روستای گرد خونx
 • روستای مه فيروزانx
 • روستای نيلگونکx
 • روستای چاه نفت شماره ۶x
 • روستای جمال آبادx
 • روستای کشت و صنعت دامپروري فارسx
 • روستای مرغداري ترابيx
 • روستای معدن ماسهx
 • روستای شرکت شيراز آسفالتx
 • روستای درب مسجدx
 • روستای چهل چشمه کرونيx
 • روستای باغ قربانعلي طاهري و داراب زنديx
 • روستای باغ علم نادريx
 • روستای باغ قربانعلي اژدريx
 • روستای مزرعه کرم اله استوارx
 • روستای بردخرمابنرودx
 • روستای بيدقطاربن رودx
 • روستای بيستونx
 • روستای تل کره اي بنرودx
 • روستای تلمبه منوچهر کاويانيx
 • روستای مزرعه دره گل زرديx
 • روستای دشت ارژنx
 • روستای زنگنه بنرودx
 • روستای کوه بيلx
 • روستای مختارابادبنرودx
 • روستای مرادآبادx
 • روستای مزرعه اب چرx
 • روستای مزرعه ابراهيم جهانگيريx
 • روستای مزرعه خليفه بخشي زادهx
 • روستای مزرعه گل خواجه ايx
 • روستای مزرعه موردل بالاx
 • روستای مزرعه منصورکاوياني وزنديx
 • روستای مزرعه نه سرهx
 • روستای موردرازبنرودx
 • روستای مهرعلي خان بن رودx
 • روستای نجف آباد بنرودx
 • روستای قلعه کربلايي محمدعليx
 • روستای مزرعه نمدماليx
 • روستای باغ عبدالله کشکوليx
 • روستای مزرعه موربيدx
 • روستای پارک ملي ارژنx
 • روستای شرکت تعاوني توليدي گوساله پرواري شيرازx
 • روستای قرارگاه سازندگي خاتم الانبياءx
 • روستای گاوداري دشت ارژنx
 • روستای مجتمع صنعتي طيور مرغداري کوهدشتx
 • روستای پس کوهکx
 • روستای پيربردx
 • روستای باغستانx
 • روستای براقx
 • روستای بردزردx
 • روستای بن رودx
 • روستای بنوگيرx
 • روستای جوزکنگريx
 • روستای چم قايديx
 • روستای چشمه گندوx
 • روستای خاني ورگx
 • روستای خرسرx
 • روستای خوش مکانx
 • روستای داريونx
 • روستای درکونx
 • روستای ده کهنهx
 • روستای ده گاهx
 • روستای راه شاهيx
 • روستای رودرزکx
 • روستای ريگانx
 • روستای سيبکوتاهx
 • روستای سينه حوارx
 • روستای سي برافتابx
 • روستای شيخ محمدرضاييx
 • روستای قلعه جابرx
 • روستای قلعه خليفهx
 • روستای قهوه خانه چشمه سيبx
 • روستای کره دونx
 • روستای گوييزx
 • روستای ملابلوطx
 • روستای مورد راز کوچکx
 • روستای ميوه ايx
 • روستای وزک مراديx
 • روستای اذربيگلوx
 • روستای اشکريx
 • روستای بردترکx
 • روستای بنکستانx
 • روستای بيدمحمديx
 • روستای پاتل رحيميx
 • روستای جلال مهرx
 • روستای چال انجکيx
 • روستای چشمه بکلوx
 • روستای خداويسيx
 • روستای دره بيديx
 • روستای ده بزرگx
 • روستای ده لالهx
 • روستای رود شيرريز انبوهx
 • روستای رودشيرسفليx
 • روستای سرچشمهx
 • روستای سورطهماسبx
 • روستای شکستانx
 • روستای فارسيجانx
 • روستای قنات سورx
 • روستای گردن کلاتx
 • روستای گلومهرx
 • روستای بله دانx
 • روستای منبلوx
 • روستای ميلکي سفليx
 • روستای دورودهx
 • روستای رودشيرعلياx
 • روستای پس کوشککيx
 • روستای راهدارخانه اداره راهx
 • روستای پاسگاه انتظاميx
 • روستای چله گاهx
 • روستای آب معدني سپيدانx
 • روستای اردوگاه اموزش و پرورشx
 • روستای پيست اسکي پولادکفx
 • روستای پيست اسکي تربيت بدنيx
 • روستای راهدارخانهx
 • روستای آبمعدني زاگرسx
 • روستای تفرجگاه هلال احمرx
 • روستای اسفيانx
 • روستای تل زريx
 • روستای جوب خله سفليx
 • روستای جوب خله علياx
 • روستای چشمه سرانجليx
 • روستای چيکانx
 • روستای راهدارخانه وزارت راهx
 • روستای کمهرx
 • روستای گردن داسيx
 • روستای مارگانx
 • روستای مراد آبادx
 • روستای مرزيانx
 • روستای دره هميانه سفليx
 • روستای دره هميانه علياx
 • روستای توي گه حاجي ابادx
 • روستای اب بيدسرانجليx
 • روستای پرورش ماهي رنگين کمانx
 • روستای جورکx
 • روستای شرکت تعاوني روستايي خان زينالx
 • روستای سجاد?ه گ?اه زارx
 • روستای بگدانهx
 • روستای بن زردx
 • روستای بندويهx
 • روستای بنگرx
 • روستای بهارهx
 • روستای جماليx
 • روستای چشمه برديx
 • روستای چنارفاريابx
 • روستای چنارکx
 • روستای خانگاهx
 • روستای خون حاجيx
 • روستای درياهکx
 • روستای ده سروx
 • روستای ده نمکx
 • روستای ريچيx
 • روستای رخسنهx
 • روستای سبوکx
 • روستای کازرکx
 • روستای کراچx
 • روستای کره بسx
 • روستای ماسرم علياx
 • روستای ماسرم سفليx
 • روستای مزرعه سياوشx
 • روستای مسقانx
 • روستای کارگاه شن وماسه شهرداريx
 • روستای رمغانx
 • روستای فتح ابادسفليx
 • روستای فتح ابادعلياx
 • روستای مزرعه محمدبارانيx
 • روستای کورزگ نوx
 • روستای شرکت فراورده هاي لبني رامکx
 • روستای مزرعه بني ثابت رايx
 • روستای مزرعه جهانگيرنامداريx
 • روستای مرغداري احمد باقريx
 • روستای مزرعه وجدانيx
 • روستای کارخانه صنايع پلاستيک گليژهx
 • روستای فرآورده هاي گوشتي دمسx
 • روستای فرآورده هاي گوشتي صدکx
 • روستای گاوداري لطفيx
 • روستای مزرعه بهرام عسکريx
 • روستای مجتمع مرغ شيرازپارسx
 • روستای پروژه بزرگ باغ گلهاي ايثارx
 • روستای شرکت خدمات ساختماني سبزدشتx
 • روستای تقي آبادx
 • روستای درب تنگx
 • روستای سروکx
 • روستای عباس اباداسکندريx
 • روستای قادرابادx
 • روستای کرم آباداسکندريx
 • روستای کته نوx
 • روستای وکيل ابادx
 • روستای کبک ابادx
 • روستای مزرعه تنگ مورديx
 • روستای مزرعه خودکفايي سپاهx
 • روستای تلمبه نعمت شاهينx
 • روستای بهداري رحيميx
 • روستای کوره هاي آجرپزيx
 • روستای اميرحاجيلوx
 • روستای باغ محمدزينليx
 • روستای تلمبه علي بگ ارجمنديx
 • روستای تلمبه زينليx
 • روستای تلمبه مهدي ازاديx
 • روستای داراکويهx
 • روستای ديندارلوx
 • روستای زنگنهx
 • روستای ساختمان حاجي سليمانx
 • روستای قاسم ابادسفليx
 • روستای قاسم ابادعلياx
 • روستای مزرعه لاي چناريx
 • روستای باغ مجردx
 • روستای کوه برهx
 • روستای تلمبه رحمانx
 • روستای تلمبه ابراهيم توکلx
 • روستای کارخانه ذرت خشک کني اتابکيx
 • روستای ذرت خشک کني محمديx
 • روستای کارخانه ذرت خشک کني دان طلاx
 • روستای شرکت بيگ چين فارسx
 • روستای ذرت خشک کني اخلاقيx
 • روستای ذرت خشک کني دانه گسترx
 • روستای کارگاههاي قاسم آبادx
 • روستای ارتا دشت فارسx
 • روستای گارگاه تيرچه بلوکx
 • روستای امامزاده محمدx
 • روستای تلمبه اشراقيx
 • روستای تلمبه درويشx
 • روستای تلمبه رحمانيx
 • روستای تلمبه معين ابادx
 • روستای سنانx
 • روستای فدشکويهx
 • روستای کنکانx
 • روستای مزرعه خيرابادx
 • روستای هارون سکزx
 • روستای تلمبه راستيx
 • روستای ذرت خشک کني ابراهيم بهادريانx
 • روستای ايستگاه برق زاهدشهرx
 • روستای مه کردx
 • روستای بيدزردx
 • روستای تلمبه ابياري زاهدشهر۱x
 • روستای تلمبه حاج حسين حاجيانx
 • روستای تلمبه عباس تهمتنx
 • روستای گهرآبادx
 • روستای سروانx
 • روستای مزرعه جعفرابادx
 • روستای مزرعه رمضان بردبارx
 • روستای قلعه ملک آبادx
 • روستای ملک محمدرضاx
 • روستای تلمبه عباس بازيارx
 • روستای مزرعه قيطاس نجارزادهx
 • روستای تلمبه دانشگاه ازاداسلاميx
 • روستای بنکوي عشايراولادثانيx
 • روستای تلمبه داراب پشت کوهيx
 • روستای تلمبه محمدحسن کاشفيx
 • روستای چاه قوچx
 • روستای تمب گروهx
 • روستای تلمبه بازيارx
 • روستای تلمبه الله داداسکندريx
 • روستای تلمبه هادي زادهx
 • روستای تلمبه مصطفي زارع پورx
 • روستای تلمبه حاج علي عبديx
 • روستای تلمبه علي بابانکوييانx
 • روستای تلمبه غلام عابدx
 • روستای تلمبه محمدحسين کاشفيx
 • روستای تلمبه نوازالله هادي زادهx
 • روستای کوشک سعادت آبادx
 • روستای مجموعه تلمبه هاي آبياري زاهدشهرx
 • روستای ابراهيم ابادکچويهx
 • روستای امامزاده حسنx
 • روستای پايگاه هواييx
 • روستای قهوه خانه قمپاتشکدهx
 • روستای کچويهx
 • روستای اب اسمانيx
 • روستای ابکاسهx
 • روستای امام زاده شاه اسماعيلx
 • روستای بادامکx
 • روستای براروزx
 • روستای پانعلx
 • روستای تل ريزهx
 • روستای تلمبه جهان زيرx
 • روستای تلمبه چاه زنجيريx
 • روستای جلال ابادتولاييx
 • روستای چشمه ترکيدهx
 • روستای چشمه ماريx
 • روستای خمکx
 • روستای زرسفيدx
 • روستای سرو گرx
 • روستای سليمان ابادx
 • روستای کوشک سرخx
 • روستای گودکلورx
 • روستای له قرباني سفليx
 • روستای له قرباني علياx
 • روستای محمودابادسفليx
 • روستای محمودابادعلياx
 • روستای معين ابادx
 • روستای مقابريx
 • روستای نارک جهان زيرx
 • روستای نارک قاسميx
 • روستای ولي ابادx
 • روستای يوزدانx
 • روستای پليس راه شيرازفساx
 • روستای تلمبه داوودفاموريx
 • روستای تلمبه محمدحسن سليمانپورx
 • روستای مزرعه طرح گسترش کچويهx
 • روستای تلمبه جباردشتيx
 • روستای علي آباد سرخهx
 • روستای ايستگاه نيروي برق فساx
 • روستای بدنه شيرx
 • روستای پاسگاه انتظامي ميان جنگلx
 • روستای تلمبه حاج رضا جوکارx
 • روستای تل باداميx
 • روستای تلمبه عميق عشايرx
 • روستای مزرعه مروجيx
 • روستای ايستگاه کشاورزي ميان جنگلx
 • روستای کاروانسراي بالشتوx
 • روستای چاه علي بش کارx
 • روستای تلمبه عبدالرضاکرميx
 • روستای تلمبه نيمه عميق امامزاده سيدميرحسينx
 • روستای کارخانه اسفالت اداره ذاهوترابري فساx
 • روستای انبارمکانيزه گندمx
 • روستای کارخانه باطزي سازيx
 • روستای سنگبري توکليx
 • روستای شمس آباد کچويهx
 • روستای مزرعه گروه ۱۵نفريx
 • روستای گله داني سياوش سليميx
 • روستای شرکت پنبه طلا سفيد فساx
 • روستای گاوداري غلاميx
 • روستای چنار سپاه دانشx
 • روستای دم تنگ شورx
 • روستای رحيم ابادقاش کنجx
 • روستای شاه ابوالفتحx
 • روستای مزرعه اب گرمx
 • روستای کريميx
 • روستای اکبرابادبالاx
 • روستای اکبرابادپايينx
 • روستای باداميزx
 • روستای باغ جعفريx
 • روستای تباتوx
 • روستای جون ابادx
 • روستای دستجهx
 • روستای ده بادx
 • روستای دهدشتx
 • روستای شورجهx
 • روستای صحرارودx
 • روستای علي آبادx
 • روستای قلعه رييسيx
 • روستای مزرعه افضل ابادx
 • روستای تاج آبادx
 • روستای مزرعه ملاهاديx
 • روستای امام زاده شاه غريبx
 • روستای بستانهx
 • روستای ک ارگاههاي صنعتي فساx
 • روستای بنکوي عرب کوچيx
 • روستای تولاييx
 • روستای ويزرانx
 • روستای دامداري جماليx
 • /بلوک زني /x
 • روستای ساختمان کنارپلx
 • روستای تلمبه کناررودx
 • روستای رضوانيه فساx
 • روستای گاوداري بردبارx
 • روستای مرغداري ذاکريx
 • روستای سعد ابادx
 • روستای شرکت عمران باغ فساx
 • روستای سه کنجx
 • روستای مرغداري رفيعيx
 • روستای شرکت تعاوني توليد گوساله پروارگسترفارسx
 • روستای کارخانه توليد اکسيژنx
 • روستای ذرت خشک کني ناصرقهاريx
 • روستای جعفرابادبيست وپنج چاهيx
 • روستای اب گرمx
 • روستای اکبرابادسردشتx
 • روستای بانيانx
 • روستای برمشادx
 • روستای بنه رزx
 • روستای پاسگاه ژاندارمري پوزه زرجانx
 • روستای تنگ سيمينx
 • روستای تنگ کرمx
 • روستای چاه بنهx
 • روستای چاه دولتx
 • روستای چشمه باغيx
 • روستای حسين ابادهارمx
 • روستای دشت احمدx
 • روستای شهرستانx
 • روستای صلوx
 • روستای عمادابادx
 • روستای قهوه خانه زرجانx
 • روستای کارخانه قيراطلس جنوبx
 • روستای کوشک بانيانx
 • روستای کوشک قاضيx
 • روستای کهنکويهx
 • روستای ماسه شويي جوکارx
 • روستای مزرعه زرجانx
 • روستای زيتونکx
 • روستای مزرعه هارونکx
 • روستای هارمx
 • روستای شصتگانx
 • روستای فرودگاه فساx
 • روستای سلامت ابادx
 • روستای کارخانه سنگ مرمرسبx
 • روستای باغ دکترمنصورزاهديx
 • روستای دامداري محمدفيروزيx
 • روستای تلمبه دستانيx
 • روستای سنگبري وهبx
 • روستای سنگبري فيروزه نماx
 • روستای تلمبه حمايت از زندانيانx
 • روستای کارخانه ذرت خشک کنيx
 • روستای خوابگاه دانشگاه ازاداسلاميx
 • روستای ريسندگي وپشم ريسي زرين نخx
 • روستای سنگ شکن شهرداريx
 • روستای اردوگاه چندمنظوره هلال احمرx
 • روستای مرکزاموزش فني حرفه ايx
 • روستای تامين اب اشاميدني شهرک الزهراx
 • روستای گاوداري شکوهيx
 • روستای شهردانشگاهي دانشگاه ازاداسلاميx
 • روستای شرکت تعاوني ۵۵۵فساx
 • روستای تلمبه دويست هکتاري دانشگاه ازاداسلامx
 • روستای معدن سنگ اهک زيتونکx
 • روستای دامداري ابراهيميx
 • روستای شرکت پانلx
 • روستای مجتمع صنعتيx
 • روستای مجتمع مزارع کارکنان دادگستريx
 • روستای مرغداري رحيميx
 • روستای ساختمان اداره زندان فساx
 • روستای کارگاه هاي بين جاده اي فساx
 • روستای تيرچه بلوک اکبرزادهx
 • روستای تيرچه بلوک ايادگسترx
 • روستای کارخانه سنگبريx
 • روستای کارگاههاي بين راهي جاده فسا زاهدشهرx
 • روستای تنگ مجدx
 • روستای شورابهx
 • روستای ياسريهx
 • روستای اغل سنگيx
 • روستای قلعه اسفندياريx
 • روستای باباشيخ عليx
 • روستای باقرابادسفليx
 • روستای باقرآبادx
 • روستای تلمبه اکبرصادقيx
 • روستای تلمبه بيروميx
 • روستای غياث ابادx
 • روستای جليانx
 • روستای مزرعه دشتکيx
 • روستای دودج ابادx
 • روستای دولت آباد غياث آبادx
 • روستای ده شيب خانيx
 • روستای ده شيب ميرزاحسنيx
 • روستای شيدانکx
 • روستای بنکوي عشايرميرکيx
 • روستای مزرعه چاريx
 • روستای مزرعه نعلکيx
 • روستای واصل ابادx
 • روستای تلمبه تش برقيx
 • روستای کف رودخانهx
 • روستای چهل سنگاوهx
 • روستای باغ عيسيx
 • روستای تلمبه هاديx
 • روستای تلمبه صادقيx
 • روستای پاسگاه انتظامي جليانx
 • روستای شهرک صنعتي فساx
 • روستای تلمبه آب وفاضلاب۵x
 • روستای پاسگاه انتظامي فسا و دارابx
 • روستای کارگاه شن و ماسهx
 • روستای سالن پذيرايي ابوذرx
 • روستای کارتن سازي بختياريx
 • روستای کارخانه آجرجماليx
 • روستای گاوداري سيناييx
 • روستای تالار پذيرايي شب روياييx
 • روستای منطقه گودسرخکx
 • روستای مجموعه تلمبه هاي آب و فاضلابx
 • روستای امامزاده غيب اللهx
 • روستای نوبندگانx
 • روستای ايستگاه فشارگاز دولت آبادx
 • روستای رستوران راهيان شبx
 • روستای گاوداري عزيزيx
 • روستای مرغداري ابراهيميx
 • روستای گاوداري ترابيx
 • روستای امام زاده گنجوx
 • روستای اب توترهx
 • روستای کنارسياهx
 • روستای آب سنجx
 • روستای اتشکدهx
 • روستای امامزاده جعفرx
 • روستای امين ابادx
 • روستای باباکمالx
 • روستای باغ سرخx
 • روستای بايگانx
 • روستای شرکت نوين فيروز گازx
 • روستای پليس راه فيروزابادx
 • روستای جهادابادx
 • روستای حسين ابادساروييx
 • روستای حسين ابادسرگرx
 • روستای خرقهx
 • روستای خويدجانx
 • روستای خويدمبارکيx
 • روستای تلمبه هاي خيرابادx
 • روستای اسلام آبادx
 • روستای ده بالاي خرقهx
 • روستای ده برمx
 • روستای ده بينx
 • روستای مزرعه رضاقاسميx
 • روستای سر تلx
 • روستای سرگرx
 • روستای سنگ بري فارسx
 • روستای دانشگاه ازاد اسلاميx
 • روستای خانه معلمx
 • روستای قلعه دخترx
 • روستای کارگاه منبع ابx
 • روستای کليسانx
 • روستای ک مال ابادx
 • روستای کي زرينx
 • روستای لهراسبx
 • روستای مزرعه امامزاده اسماعيلx
 • روستای مزرعه امامزاده امرالهx
 • روستای مزرعه امامزاده سيداحمدx
 • روستای مزرعه امامزاده عبدالهx
 • روستای مزرعه جوادنجفيx
 • روستای مزرعه حسن آبادx
 • روستای مزرعه ده ديناريx
 • روستای مزرعه ده شهرx
 • روستای سلامت آبادx
 • روستای مزرعه طرح کادشماره ۲x
 • روستای مزرعه لردخونx
 • روستای مزرعه منصوريx
 • روستای مزرعه نصرت اله نجفيx
 • روستای شرکت يگان دشتx
 • روستای منارويهx
 • روستای منبع اب فيروزابادx
 • روستای مورج شهرکx
 • روستای موشکانx
 • روستای نارک بلو کهلوx
 • روستای نودرانx
 • روستای هنرستان شهيدرجاييx
 • روستای مزرعه فرودشهبازيx
 • روستای مزرعه حسين حيدريx
 • روستای مزرعه طرح کادشماره ۱x
 • روستای شهرک صنعتي فيروزآبادx
 • روستای مزرعه لهراسب شهبازيx
 • روستای باغ کاکاجان بکx
 • روستای مزرعه مشتجانx
 • روستای گله داري الخاص نجفيx
 • روستای مظفررضاييx
 • روستای مزرعه منوچهرنجفيx
 • روستای گله داري عوض عطاييx
 • روستای پادگان اموزشي خاتم النبياڈx
 • روستای برنجکوبي نارنجي و زمانيx
 • روستای کارگاه اسفالت شهرداريx
 • روستای دانشگاه پيام نورx
 • روستای اسکان عشاير قلعه ملا جليلx
 • روستای تل بخصيx
 • روستای آثارتاريخي تنگابx
 • روستای ايستگاه برقx
 • روستای پارک جنگلي آبشار خرقهx
 • روستای تنگ خرقه منطقه عشايرنشينx
 • روستای توليدات بتوني کرميx
 • روستای خوابگاه دانشگاه آزادx
 • روستای دامداري تمدن غضنفريx
 • روستای دامداري چراغ جعفريx
 • روستای ذرت خشک کني براتيx
 • روستای سالن پذيرايي بايداق آسفالتx
 • روستای شرکت آجر فشاري همتا فيروزآبادx
 • روستای شرکت فيروزدانهx
 • روستای کارخانه کود بصيري خاکيx
 • روستای کارگاه ذرت خشک کني فيروزآباد آسفالتx
 • روستای کوره آجرفريدونيx
 • روستای گاوداري حاج عوضx
 • روستای گاوداري فعلي(مزرعه)x
 • روستای تنگ آبx
 • روستای مجموعه کوره هاي آجرپزي فرزادx
 • روستای مرغداري رجاييx
 • روستای مرکز بهداشتي درماني ناصراسلاميx
 • روستای مزرعه فضل الله رازيx
 • روستای مزرعه کاکاجان بکx
 • روستای مزرعه محمد حسين سلطانيx
 • روستای مزرعه و دامداري جيحونيx
 • روستای دامداري حبيب تاجيکx
 • روستای ذرت خشک کني بزازانx
 • روستای امامزاده عبدالهx
 • روستای رستوران غديرx
 • روستای موزاييک سازي يعقوبيx
 • روستای مزرعه آب انجيرهx
 • روستای آب چنارx
 • روستای اب حسينx
 • روستای بابا نجمx
 • روستای بالقلوx
 • روستای پنج شيرx
 • روستای خبيصx
 • روستای خاني آبx
 • روستای دهرودx
 • روستای دوشکفتx
 • روستای بنکوي عشايرشبانکارهx
 • روستای مزرعه حسن اقاx
 • روستای چال کوچکx
 • روستای چال بزرگx
 • روستای بنکوي شش بلوکيx
 • روستای مزرعه درانگوx
 • روستای چاه تلخ ده رودx
 • روستای توپانجيرهx
 • روستای کفه ميدانکx
 • روستای مزرعه کان زردx
 • روستای بنکوي يالمعلي وبياتx
 • روستای اب باداموx
 • روستای اب دزدويهx
 • روستای اب قلاتx
 • روستای ابسروx
 • روستای ابعراقx
 • روستای امامزاده سلطان غيبx
 • روستای بيدشهرکx
 • روستای مزرعه رجب علي قدم خيرx
 • روستای گله داري غلامحسين ملک پورx
 • روستای جايدشتx
 • روستای چاه شيبx
 • روستای چهارقاشx
 • روستای خلدرازگوداx
 • روستای مزرعه دزدکويهx
 • روستای دوتوجهانx
 • روستای روزبدانx
 • روستای قلات زنگويهx
 • روستای شاه خنکx
 • روستای مزرعه شکراله شکريx
 • روستای شهرک شهيددستغيبx
 • روستای عرب فتح آبادx
 • روستای گوداي بالاx
 • روستای مزرعه اب ماهيx
 • روستای مزرعه بي بي زهره سيف آبادx
 • روستای مزرعه دريشکx
 • روستای مزرعه حبيب محمديx
 • روستای مزرعه محبيx
 • روستای مزرعه نظرزارعx
 • روستای کريمهx
 • روستای بلبل صفاييx
 • روستای تعاوني عشايربابانجم شهيدجهانپورx
 • روستای تنگ دهويهx
 • روستای مزرعه طرح کادx
 • روستای شرکت بهربرداري نفت وگاززاگرس جنوبيx
 • روستای کمپ سد هايقرx
 • روستای ماسه شويي رضاييx
 • روستای ماسه شويي صادقيx
 • روستای پتروشيمي فيروزآبادx
 • روستای دهگاهx
 • روستای ايستگاه گاز AM4 آسفالتx
 • روستای ايستگاه گاز AM5 آسفالتx
 • روستای برنجکوبي صدفx
 • روستای جبل انارويهx
 • روستای دامداري اياض وزيريx
 • روستای دامداري حاج صفا بهروزي خاکيx
 • روستای اميرآباد (جديد)x
 • روستای سنگبري کشکوليx
 • روستای شهرک جديد شهيد موصلوx
 • روستای شهرک مسکوني بابانجم آسفالتx
 • روستای گاوداري فلک ناز شمشيريx
 • روستای گلخانه رنجبرx
 • روستای ماسه شويي سنگ شکن فيروزآبادx
 • روستای مخزن آب (منطقه ملاي فهله) (منطقه کريمه)x
 • روستای مرغداري انتظامx
 • روستای مزرعه آموزشي تحقيقاتي جايدشتx
 • روستای مزرعه حسن کريميx
 • روستای مزرعه روزبه خلوتيx
 • روستای مزرعه فرهادي زراعي و مسکونيx
 • روستای مزرعه کاظم نجفيx
 • روستای منطقه بالقلوx
 • روستای منطقه تنگ لاي پير (منطقه ملاي فهله)x
 • روستای منطقه گاز زاگرس جنوبيx
 • روستای منطقه گود باغx
 • روستای ايستگاه پمپاژ آبx
 • روستای م?دانک بهلول?x
 • روستای منطقه ملاي فهلهx
 • روستای دوقلاتx
 • روستای ابگلx
 • روستای اميرسالارعلياx
 • روستای باغات تنگ زيره ايx
 • روستای پرزيتونx
 • روستای تنگ بيدخونx
 • روستای تنگ خرسانx
 • روستای تنگ ريزx
 • روستای چم محمودابادx
 • روستای چهاربيدسرتنگx
 • روستای مزرعه مشهدي قربانx
 • روستای حرميانx
 • روستای خلفx
 • روستای صحراسفيدx
 • روستای کوره گچ مهنويx
 • روستای گاوداري حقيقتx
 • روستای شرکت گل سرخ ميمندx
 • روستای گنگx
 • روستای گودکهلويهx
 • روستای له ابx
 • روستای مجدابادx
 • روستای مزارع محمودابادx
 • روستای مزرعه تلميx
 • روستای مزرعه محبتيx
 • روستای گردنه مينوx
 • روستای پاسگاه ژاندارمري کوشک تنگx
 • روستای تنگ سرخx
 • روستای مزرعه جوغنيx
 • روستای مزرعه محمدمظفريانx
 • روستای تلمبه عسکراکبريx
 • روستای مزرعه يونس حميديx
 • روستای مزرعه محمدکرم شريفيx
 • روستای بست دوراهx
 • روستای مزرعه فرج فلامرزيx
 • روستای دامداري عبدالله اللهياريx
 • روستای دامداري گنک خاکيx
 • روستای شرکت گلشهر ميمندx
 • روستای کندوسازي ميمندx
 • روستای مجموعه بلوکهاي برون شهريx
 • روستای مرغداري مهدي صفريx
 • روستای مزرعه حاج علي عباس رضاييx
 • روستای مزرعه معصوميx
 • روستای منطقه تنگ گرگيx
 • روستای منطقه رخ تنگx
 • روستای منطقه قدمگاه دوازده امامx
 • روستای منطقه تنگ سيليx
 • روستای منطقه گود آشوريx
 • روستای امامزاده پيرسختx
 • روستای امامزاده حمزه عليx
 • روستای امامزاده سيدعبادالدينx
 • روستای امامزاده شاه غيبx
 • روستای امامزاده پيرقاضيx
 • روستای باغ نارکx
 • روستای باغ شيخx
 • روستای باغ مهندس کشکوليx
 • روستای باوريانx
 • روستای برگ توتx
 • روستای بنکودوتوي خشکx
 • روستای بنکوي رجبيx
 • روستای بنکوي عسکريx
 • روستای بنکوي کاظميx
 • روستای بنکوي مختاريx
 • روستای بنکوي ويسيx
 • روستای بنه خفرکx
 • روستای بورزکانx
 • روستای بردکانx
 • روستای پشمه ايx
 • روستای تنگ ناريx
 • روستای جاني ابادx
 • روستای جمارجانx
 • روستای جوکانx
 • روستای حنيفقانx
 • روستای دارنجان لرx
 • روستای زنجيرانx
 • روستای سه چاه کوه سرخx
 • روستای سيريزجان گله زن مزارعيx
 • روستای سريزجان نمديx
 • روستای شرکت پاراديسx
 • روستای مزرعه شش پيرx
 • روستای عزيزابادx
 • روستای قصرعاصمx
 • روستای قهوخانه عدالx
 • روستای کندرانx
 • روستای اسماعيل آبادx
 • روستای مزرعه رشيديx
 • روستای سفيدانx
 • روستای مزرعه شهبازيx
 • روستای مزرعه قوام ابادx
 • روستای مزرعه کاکاجان برزگريx
 • روستای مزرعه مرادمعصوميx
 • روستای مزرعه هوشنگ سلطانيx
 • روستای موکx
 • روستای مهکويه سفليx
 • روستای پر سفيدx
 • روستای دره ابنوx
 • روستای تلمبه نورمحمدx
 • روستای امامزاده پيرترکx
 • روستای مهکويه علياx
 • روستای چشمه بلوقوx
 • روستای سيريزجان گله زن ابوالحسن بيگيx
 • روستای نجف ابادسرخيx
 • روستای وحدت ابادx
 • روستای مزرعه شريف جوکارx
 • روستای انجيره گوخاستx
 • روستای کارگاه توليدشن وماسهx
 • روستای مرکزخدمات روستاييx
 • روستای گاوداري مراديx
 • روستای کوره گچ پزي قنبريx
 • روستای تاسيسات سد تنگابx
 • روستای شهرک صنعتي فيروزاباد(مراداباد)x
 • روستای کارخانه سيمان فارس نوx
 • روستای پاسگاه انتظامي موکx
 • روستای امامزاده شاهزاده محمدx
 • روستای ايستگاه پمپاژگازx
 • روستای ايستگاه گازx
 • روستای باغ ده بزرگيx
 • روستای برنجکوبي تميزکارx
 • روستای برنجکوبي ممتازx
 • روستای پاسگاه انتظامي جوکانx
 • روستای پمپ بنزين عباس زادهx
 • روستای تفريحگاه چهل چشمهx
 • روستای منطقه مهدريحانهx
 • روستای منطقه همت آبادx
 • روستای شرکت تعاونيx
 • عشايري غلامرضاغلاميx
 • روستای شرکت کيک وکلوچه لپ لپx
 • روستای کارگاه توليد شن و ماسه سد تنگابx
 • روستای کارگاه صنعتي سيد محمد مهدي آذرنيا (شرکت تعاوني۱۴۵)x
 • روستای گاوداري مراد دانشورx
 • روستای مجموعه تلمبه هاي کشکوليx
 • روستای مرغداري فيروزآبادx
 • روستای مرغداري مهندس طيبيx
 • روستای مزرعه بابک کشکوليx
 • روستای منطقه تنگ زردx
 • روستای منطقه حاج اريx
 • روستای منطقه عشايرنشين مهزخانيx
 • روستای منطقه ليسوx
 • روستای کارگاه عمليات سدسازي پايين درهx
 • روستای تلمبه بياتx
 • روستای کره داش?x
 • روستای اب سوراخx
 • روستای نباتx
 • روستای خبرهx
 • روستای دادنجانx
 • روستای مزرعه فارياب دشتx
 • روستای زينل مردانيx
 • روستای ساختمان رييسيx
 • روستای اشکفت زونx
 • روستای گياه زارx
 • روستای مزرعه پهناx
 • روستای مورجانx
 • روستای ميگليx
 • روستای ساختمان شورکيx
 • روستای کميليx
 • روستای انارمهرx
 • روستای سمنگx
 • روستای ورمالx
 • روستای بست کنگريx
 • روستای پاسگاه انتظامي دادنجانx
 • روستای منطقه نيدوx
 • روستای اسد آباد دره آبx
 • روستای املاکx
 • روستای ايلانx
 • روستای باغ دشت خان نشينx
 • روستای بلبکx
 • روستای بيدگانx
 • روستای بيکوهx
 • روستای پريزادلوx
 • روستای پشت پرسليمانx
 • روستای تل ابيضx
 • روستای تل بيدکانx
 • روستای تل گاوx
 • روستای تلمبه مرتضي خانx
 • روستای جدول ترکيx
 • روستای جرهx
 • روستای جواليقانx
 • روستای ابوالحسنيx
 • روستای حسن ابادسفليx
 • روستای حسن ابادعلياx
 • روستای حسين آباد سرمشهدx
 • روستای خرم زارx
 • روستای رباطکx
 • روستای زرين کوهx
 • روستای سيريزجانx
 • روستای سويسx
 • روستای شاملوx
 • روستای شيب تنگx
 • روستای قصرعليx
 • روستای کانرودx
 • روستای کته خفرسفليx
 • روستای کته خفرعلياx
 • روستای گود گاهx
 • روستای گرازرويx
 • روستای گيخx
 • روستای نرجس آبادx
 • روستای والي ابادx
 • روستای حسن اباداب کنارx
 • روستای وليدابادx
 • روستای تل شورهx
 • روستای امامزاده سيدمحمدحسينx
 • روستای مزرعه مرادعلي پايمرديx
 • روستای ابگرم پيرصحابيx
 • روستای امام زاده پيرصحابيx
 • روستای مهارزيرx
 • روستای اب ميکx
 • روستای زمان آبادx
 • روستای مزرعه حاجي ابادx
 • روستای باغ حسينيx
 • روستای ميدانکx
 • روستای قرم شاملوx
 • روستای گلخانه زراعي بلبلکx
 • روستای ماسه شويي حسينيx
 • روستای گاوداري شفيعيx
 • روستای منطقه املاک محل عشايرx
 • روستای منطقه نرگس زار بالاده وجرهx
 • روستای بنستانx
 • روستای پوسکانx
 • روستای خنگسبزx
 • روستای ارج ابادx
 • روستای اسد آبادx
 • روستای اولاد چلگوx
 • روستای پلنگيx
 • روستای تل سامانx
 • روستای تل سبزx
 • روستای تل نقارهx
 • روستای غريب ابادx
 • روستای جوادابادx
 • روستای چمن بهرامx
 • روستای حسن آباد خان قليx
 • روستای حسين علي ابادx
 • روستای حشمت ابادx
 • روستای خان جان ابادx
 • روستای دادين سفليx
 • روستای دادين علياx
 • روستای دره نيدانx
 • روستای ساختمان حاج پرويزx
 • روستای سرمشهدx
 • روستای مزرعه علوفه تعاون روستاx
 • روستای ظهراب ابادx
 • روستای علي ابادموسه ليx
 • روستای قربان ابادx
 • روستای کنارمکتبx
 • روستای کدار سفيدx
 • روستای نوروزابادx
 • روستای ياندرانلوx
 • روستای مزرعه علي خانx
 • روستای شرکت تعاوني روستايي دادينx
 • روستای کنارخشکx
 • روستای مزرعه قرمزيx
 • روستای ملاارهx
 • روستای بگراپالکيx
 • روستای بيخک جروقx
 • روستای بي بي هوريx
 • روستای پريشانx
 • روستای تنگ گاوx
 • روستای درونکx
 • روستای ده پاگاهx
 • روستای سرطاوهx
 • روستای عرب گاوميشيx
 • روستای قلعه ميرزاييx
 • روستای قلعه نارنجيx
 • روستای کشاورزيx
 • روستای کوشک باقريx
 • روستای کوشک پس قلاتx
 • روستای شرکت چند منظوره صادق جهادx
 • روستای مهبودي سفليx
 • روستای مهبودي علياx
 • روستای ميرچککx
 • روستای نرگس زارx
 • روستای هلکx
 • روستای بدوx
 • روستای سي سختيx
 • روستای قلات نيلوx
 • روستای تلمبه غلام شاه ولطيف هاشميx
 • روستای ذرت شيباني(ذرت خشک کني)x
 • روستای ميانکوهx
 • روستای کوشک خان?x
 • روستای ايستگاه فشارشکن شماره ۳x
 • روستای بنه سيدمحمدرضاx
 • روستای جعفرجنx
 • روستای قهوه خانه ازاديx
 • روستای کارگاه کارتن سازي خشت کوهx
 • روستای مغيث ابادx
 • روستای محل الدينx
 • روستای امام زاده پيرسبزx
 • روستای چرونx
 • روستای رستوران حجتx
 • روستای مجموعه ورزشي خشت کنارتختهx
 • روستای بلوکزني ابوالفضلx
 • روستای بلوکسازي حجتx
 • روستای بيمارستان خشت کنارتختهx
 • روستای پارک جنگلي کنارتختهx
 • روستای شرکت زرين پاکx
 • روستای شرکت صباخرمx
 • روستای کارخانه آجرخاورميانهx
 • روستای مزرعه درياي نمکx
 • روستای بنافx
 • روستای بي بي مهلتx
 • روستای پاسگاه اوجx
 • روستای پاسگاه تونل پيساx
 • روستای مزرعه برگوشتيx
 • روستای بکورx
 • روستای دشت ماکx
 • روستای ده کهنه کمارجx
 • روستای دهلهx
 • روستای رودکx
 • روستای کافه بهارx
 • روستای کمارجx
 • روستای کوره ابراهيميx
 • روستای کوره گچ مراديx
 • روستای کوره گچ دهقانx
 • روستای محسن ابادx
 • روستای مشايخx
 • روستای نوحيx
 • روستای مزرعه علي نارحاجي پورx
 • روستای تنگ منارهx
 • روستای ايستگاه فشار شکن رودکx
 • روستای تنگ شاه مراديx
 • روستای شرکت راه وساختمان جونکx
 • روستای مزرعه محمدکريم نوريx
 • روستای کارخانه سنگ شوييx
 • روستای کشت صنعت کمارجx
 • روستای مجتمع ماسه شوييx
 • روستای امامزاده پيرابوالحسنx
 • روستای بورنجانx
 • روستای پرکx
 • روستای تل نادرx
 • روستای تنگ زردx
 • روستای دشت برمx
 • روستای ديکانکx
 • روستای عبدوييx
 • روستای کلانيx
 • روستای گاوکشکx
 • روستای گرگناx
 • روستای مزرعه بهزادجمشيديx
 • روستای ميان کتلx
 • روستای امام زاده عبداله انصاريx
 • روستای تنگ قلنگيx
 • روستای ايستگاه محيط زيستx
 • روستای وارکx
 • روستای شرکت راهسرايرانx
 • روستای امازاده شيخ عبداللهx
 • روستای اب کورهx
 • روستای ابوالحياتx
 • روستای اسلام آباد تنگx
 • روستای باغستان ابوالحياتx
 • روستای پاپون سفليx
 • روستای پاپون علياx
 • روستای پاسگاه انتظامي پل کوه پهنx
 • روستای پاسگاه انتظامي پل نرگسيx
 • روستای ترهدانx
 • روستای مزرعه تنگ تلهx
 • روستای کنده ايx
 • روستای چککx
 • روستای دوسيرانx
 • روستای قهوه خانه کوه پهنx
 • روستای گرگدانx
 • روستای مزرعه سه کمرx
 • روستای کوه پهنx
 • روستای ايستگاه مخابراتي ابوالحسنx
 • روستای مزرعه کوه سرکx
 • روستای باغستان کنده ايx
 • روستای نودانx
 • روستای مرکز ترويج و خدمات کشاورزيx
 • کوهمره نودانx
 • روستای اموزش پرورش نودانx
 • روستای ابوعليx
 • روستای احمدابادپل ابگينهx
 • روستای امام زاده سيدسبزx
 • روستای ايازابادx
 • روستای باغ حاج عوضx
 • روستای باغ حسنx
 • روستای باغ حاج سيد محمديx
 • روستای باغ سيد عباس عابدx
 • روستای باغ گنجشک گيرانx
 • روستای باغ محمدموحدx
 • روستای باغ مسجداعلاx
 • روستای باغ مظفريانx
 • روستای باغ ميرزاحسن محصليx
 • روستای باغ ميرزاييx
 • روستای بليانx
 • روستای پاسگاه ژاندارمري پل ابگينهx
 • روستای پاسگاه محيط باني پريشانx
 • روستای پل ابگينهx
 • روستای پوزه باديx
 • روستای تلمبه اسماعيل فروتن وشرکاx
 • روستای تلمبه حاج سيدحسنx
 • روستای تلمبه مسلمx
 • روستای حاجي آباد پل آبگينهx
 • روستای خشک ابادx
 • روستای درک ماه شوريx
 • روستای مزرعه رجبعلي جلويزx
 • روستای زواليx
 • روستای سردشتکx
 • روستای صنايع سنگ کازرونx
 • روستای شهرنجانx
 • روستای علي اباددوتوx
 • روستای مزرعه علي اکبرصحراييx
 • روستای مزرعه فضل اله مهرجانيx
 • روستای کراييx
 • روستای کمانکشيx
 • روستای کارخانه برنج زني لطف اللهx
 • روستای مرغداري قايمx
 • روستای مزرعه سيدرحمانx
 • روستای مزرعه يوسفيانx
 • روستای مشتانx
 • روستای مهرنجانx
 • روستای مزرعه ملاي بلوطx
 • روستای مزرعه جهانگيراميرعضديx
 • روستای مزرعه کرونيx
 • روستای کوره گچ طاووسيx
 • روستای معدن گچ محمد طاووسيx
 • روستای آسياب پرويزيx
 • روستای امامزاده سيدسالارx
 • روستای بلوک زني چيدارx
 • روستای بلوک زني زارعx
 • روستای بلوک زني وليعصرx
 • روستای دامداري شفيعيx
 • روستای دامداري صميميx
 • روستای دامداري قنبريx
 • روستای ذرت خشک کني شفيعيx
 • روستای کارگاه تيرچه فولادسقفx
 • روستای گاوداري احمددهقانx
 • روستای گاوداري باقريx
 • روستای گاوداري دهقانx
 • روستای گاوداري سيد طبيبيx
 • روستای گاوداري عماديx
 • روستای گاوداري يداللهx
 • روستای مجتمع کشت صنعت حسن آبادx
 • روستای مجتمع گاوداري بهمنيx
 • روستای مجتمع هاي دامداريx
 • روستای مجتمع هاي ملابلوطx
 • روستای مجموعه باغهاي جهرمي هاx
 • روستای مرغداري داووديx
 • روستای مزرعه رحمتx
 • روستای مزرعه شمس عالمx
 • روستای مزرعه ملابلوطx
 • روستای منطقه آب خيراتx
 • روستای منطقه دو باغ (هردو طرف جاده)x
 • روستای خدمات کشاورزي اسکندريx
 • روستای کارخانه آجرx
 • روستای گاوداري علي کرمx
 • روستای انبارهاي سنگ سيمانx
 • روستای علي آباد ميانکوه کرونيx
 • روستای احمداباددريسx
 • روستای طالقانيx
 • روستای باغ تقي پيرانx
 • روستای باغ حاج عليx
 • روستای باغ حسين صيدانيx
 • روستای باغ قاسم خانيx
 • روستای باغ کرهx
 • روستای باغ نصراله دهقانx
 • روستای بنه عابدx
 • روستای بنه ميرزاعلي اکبرx
 • روستای جام بزرگيx
 • روستای خيرات ابادبرکتکx
 • روستای دامداريهاي کازرونx
 • روستای دريسx
 • روستای قلعه سيدx
 • روستای کارخانه کاشي وسراميک کازرونx
 • روستای کاسکانx
 • روستای مزرعه حسين رهاييx
 • روستای ناصرابادx
 • روستای ايستگاه ابرساني بوشکانx
 • روستای پادگان اموزشي امام رضاx
 • روستای مزرعه ازادخانيx
 • روستای باغ بهيه سلاميx
 • روستای بوشکان ميرزاييx
 • روستای بهرام ابادx
 • روستای جدسx
 • روستای جهان ابادx
 • روستای خدابادx
 • روستای خيرابادکرونيx
 • روستای دهنوبوشکانx
 • روستای رستم ابادx
 • روستای زرين آبادx
 • روستای سلطان آبادx
 • روستای نمک بلور کمارج /شرکت ايران باريت /x
 • روستای صمدابادx
 • روستای فرهادابادx
 • روستای مزرعه قمصورx
 • روستای مزرعه کره اسکx
 • روستای کوره گچ اميرخاوندx
 • روستای دامداري کاظم استوانx
 • روستای کارگاه برنج زني شاه کرميx
 • روستای ميدان تره بارx
 • روستای باغ نصيريx
 • روستای دشتکx
 • روستای دوانx
 • روستای ايستگاه پمپاژابx
 • روستای مزرعه خراسان عباس نياx
 • روستای عسگرابادx
 • روستای کارگاه فني تدارکاتي جهادسازندگيx
 • روستای سردخانه برادران پدرامx
 • روستای دانشگاه ازادکازرونx
 • روستای خسروآبادx
 • روستای تنگ سريx
 • روستای شرکت بسته بندي پارس خرماx
 • روستای گله داني حاج عسکرجوکارx
 • روستای دانشکده دامپزشکي دانشگاه ازادx
 • روستای ناصر ابادx
 • روستای خوابگاه دانشجوييx
 • روستای دامداري روح اللهx
 • روستای دامداري مزارعيx
 • روستای دامداريهاي ناصرابادx
 • روستای دانشکده فني مهندسيx
 • روستای کارگاههاي جاده فراشبندx
 • روستای کشت و صنعت غذايي کازرونx
 • روستای گاوداري شاهپور دهقانx
 • روستای گاوداري کاظم مختاريx
 • روستای مزرعه کازرونx
 • روستای ناحيه صنعتي شهيد مصلحيانx
 • روستای کارگاه سنگبريx
 • روستای کاگاههاي بين راهيx
 • روستای اموزش پايه يکx
 • روستای شرکت گلبارانx
 • روستای زندان کازرونx
 • روستای کارگاههاي کازرونx
 • روستای شرکت ابزارسازان فارسx
 • روستای دم گرابx
 • روستای دامداري حيدر قنبريx
 • روستای غد?رx
 • روستای پادگان پشتيباني تنگ چوگانx
 • روستای تنگچوگان علياx
 • روستای تنگ چوگان سفليx
 • روستای تنگ چوگان سفلي درشوريx
 • روستای تنگ چوگان علياکشکوليx
 • روستای تنگ چوگان وسطيx
 • روستای باغ عبدالحسين طباطباييx
 • روستای بيشاپورx
 • روستای پنج محلx
 • روستای حاجي ابادموزيx
 • روستای دهنوانقلابx
 • روستای دهنوچمرانx
 • روستای سيدحسينx
 • روستای روستاي شهيدباهنرx
 • روستای شيخيx
 • روستای عموييx
 • روستای هفتپارهx
 • روستای پاسگاه ژاندارمري تنگ چوگانx
 • روستای دهنوکشکوليx
 • روستای انارستانx
 • روستای بازرنگانx
 • روستای برج سوخته سفليx
 • روستای برج سوخته علياx
 • روستای مزرعه بنگلوزرداولx
 • روستای بوشکان ديلميx
 • روستای مزرعه پورمشهدي انحاسx
 • روستای تل کوشکx
 • روستای تل کوهکx
 • روستای حاجي ابادغوريx
 • روستای حسين ابادديلميx
 • روستای حکيم باشي بالاx
 • روستای حکيم باشي حسين ابادx
 • روستای دره سگ کشتهx
 • روستای رشن ابادx
 • روستای گچ خرانx
 • روستای گنجه ايx
 • روستای گيرنده راديووتلويزيونx
 • روستای جهاد آبادx
 • روستای پيرسبزx
 • روستای سمغانx
 • روستای مزرعه بريزکدونيx
 • روستای مزرعه فريبرزرزمجوييx
 • روستای تل انجيرx
 • روستای تل ميلکx
 • روستای تنگ برکهx
 • روستای دهنوغوريx
 • روستای قنديلx
 • روستای ملاي انبارx
 • روستای تلمبه شهريارميرزاييx
 • روستای شرکت توانير برق منطقه اي فارسx
 • روستای بهشت زهراx
 • روستای ايجانيx
 • روستای برج سيدx
 • روستای سرملاx
 • روستای شهبازخانيx
 • روستای کره ايx
 • روستای برج دلبرx
 • روستای بي بي نازخاتونx
 • روستای تنگ گچي سفليx
 • روستای تنگ گچي علياx
 • روستای عمارتx
 • روستای قوريx
 • روستای کلاتونx
 • روستای چاه نفت برج دلبرx
 • روستای بورکي سفليx
 • روستای ساختمان کمرx
 • روستای ساختمان ستارx
 • روستای ساختمان شکراللهx
 • روستای شاهزاده محمدx
 • روستای شاهزاده اسماعيلx
 • روستای دره مراديx
 • روستای چم پيرx
 • روستای ساختمان منصورx
 • روستای منطقه جو طويلهx
 • روستای امامزاده عليx
 • روستای تنگ هامونx
 • روستای چهاربرجx
 • روستای چيتيx
 • روستای خواجه جماليx
 • روستای سرکمرx
 • روستای تنگ نيلانx
 • روستای بورکي علياx
 • روستای کارگاه موزاييک سازيx
 • روستای شرکت حمل و نقل عادل خواهx
 • روستای بقعه تاريخي۱۴معصومx
 • روستای دامداري مرادپورx
 • روستای شرکت پاسارگاد پليمرx
 • روستای صنايع بسته بندي نخلx
 • روستای کارتن سازي ژرفيx
 • روستای گاوداري جمشيديx
 • روستای گاوداري محمديانx
 • روستای ماسه شويي حاجيx
 • روستای مرغداري رستميx
 • روستای امامزاده پيرکمارx
 • روستای ايستگاه ماکرويوx
 • روستای بازرگان بهشت کوچکx
 • روستای برکه شکستهx
 • روستای تاگدرx
 • روستای تنگرمهx
 • روستای تنگزانx
 • روستای چاه عميق پاداورx
 • روستای چاه عميق تل اوزx
 • روستای چاه نفت کوه پهنx
 • دردهستان فيشورx
 • روستای چدروx
 • روستای درافراx
 • روستای دشت کوچکx
 • روستای دشت وراءx
 • روستای شريف ابادتنگرانx
 • روستای ضل اويزx
 • روستای عبدل ابادx
 • روستای هنرستان اوزx
 • روستای اب بادx
 • روستای امامزاده ميرحسنx
 • روستای مربوطx
 • روستای باغ احمدعلي عباسيx
 • روستای باغ حاجي محمدعليx
 • روستای باغ بهروزيx
 • روستای باغ حاج نصرالهx
 • روستای بنکواولادرضاx
 • روستای بيدشهرx
 • روستای تلمبه ابرساني گلارx
 • روستای تلمبه عبداله امينيx
 • روستای دشت درگx
 • روستای دشت گلارx
 • روستای بنکوي کلمبه ايx
 • روستای کارگاه بلوک زني قلاتx
 • روستای کهنهx
 • روستای گلارx
 • روستای خوشابx
 • روستای مزرعه بهرام سعادتx
 • روستای مزرعه حاج محمدحسن خانx
 • روستای هودx
 • روستای هيرمx
 • روستای معدن سنگ اوزx
 • روستای باغ سراي سرx
 • روستای دشت کدوx
 • روستای کوره ومعدن گچ حمزه قايديx
 • روستای مرغداري ضياعيx
 • روستای مزرعه هاشم صابريx
 • روستای کاروانسراي مربوطx
 • روستای توحيد کهنهx
 • روستای پير برزگوx
 • روستای سنگ شکن سيفايي فردx
 • روستای کارگاه اسفالت دبيريx
 • روستای سنگ شکن شهرداري اوزx
 • روستای احمدونx
 • روستای امامزاده کوهستانx
 • روستای فيشورx
 • روستای مهلچهx
 • روستای ورا ءx
 • روستای تلمبه اکبرخرمx
 • روستای تلمبه جلال خرمx
 • روستای دامداري جلال خرمx
 • روستای چاهگزيx
 • روستای امامزاده شاه غريبx
 • روستای بايجانx
 • روستای بوتلفx
 • روستای پشتويهx
 • روستای ترکيدهx
 • روستای تلمبه اسد زاده زارعx
 • روستای تلمبه رازقيx
 • روستای تلمبه صمدرازقيx
 • روستای مزرعه مصطفي جوکاري۱x
 • روستای تلمبه مصطفي جوکاري۲x
 • روستای تنگ ابx
 • روستای حاجي ابادکلونx
 • روستای دشت حسني۱x
 • روستای دشت رنگريزيx
 • روستای زهرويهx
 • روستای فرشته جانx
 • روستای قطب ابادx
 • روستای کلونx
 • روستای گروهx
 • روستای مخ سوختهx
 • روستای موزارx
 • روستای تلمبه ارغوان شيبانيx
 • روستای نهوx
 • روستای چرم سفيدx
 • روستای گلکx
 • روستای کهوريx
 • روستای بست نارx
 • روستای تلمبه مصطفي جوکاري۳x
 • روستای گل جونيx
 • روستای اشکم شورx
 • روستای مزرعه رحمان رحمان پرستx
 • روستای مزرعه حسين مقدسيx
 • روستای دامپروري پربره روزx
 • روستای دامپروري کناريx
 • روستای دامپروري باقريx
 • روستای ملک عليx
 • روستای باغ غلامعلي زمانيx
 • روستای مزرعه سيدخالدمظفري۱x
 • روستای مزرعه عبدالرحيم بهادريx
 • روستای باغ مصلي نژادx
 • روستای تلمبه شکراله باقريx
 • روستای تلمبه اصغرتقي زادهx
 • روستای منبع اب بناروييهx
 • روستای تلمبه اله يارزارعx
 • روستای قلعه کريميx
 • روستای منبع اب منصورابادx
 • روستای تلمبه مصطفي جوکاري۴x
 • روستای گلوگچيx
 • روستای سنگ شکن هژجرريx
 • روستای تلمبه هاي جلال ابادx
 • روستای تلمبه هاي قلعه گليx
 • روستای گلوترقيدهx
 • روستای شهرک جهادابادx
 • روستای تلمبه کلاييx
 • روستای کمپ ترک اعتيادx
 • روستای شرکت تعاوني توران گازx
 • روستای اب کناروx
 • روستای چاه عميقx
 • روستای بالا کوهx
 • روستای دامپروري برمشورx
 • روستای دشت خسوx
 • روستای دشت موشx
 • روستای عطاابادx
 • روستای احمدمحموديx
 • روستای بلغانx
 • روستای چغانx
 • روستای خرده درهx
 • روستای سحرگاهx
 • روستای سه درگاهx
 • روستای کاريانx
 • روستای باغ فرجx
 • روستای بنکوي علي همت شيروانيx
 • روستای هرمx
 • روستای بند وبست بالاx
 • روستای بنکوي قره قانلوx
 • روستای بنکوي سهراب خانلوx
 • روستای ملاحسينيx
 • روستای رمه روx
 • روستای مزرعه حبيب طاهريx
 • روستای مرکزمخابراتx
 • روستای کارگاه سنگ شکن هاشم سليميx
 • روستای آب باريکوx
 • روستای امامزاده پيرترک (پير براک )x
 • روستای امامزاده شيخ مرشدx
 • روستای مزرعه اهن جهانديدهx
 • روستای پاسگاه محيط زيستبرکه انجيرx
 • روستای بري بالاx
 • روستای بست فاريابx
 • روستای صحراي بوگالx
 • روستای چهار برکهx
 • روستای پشته گچx
 • روستای امامزاده پيرچوپانx
 • روستای تنگ بهاالدينيx
 • روستای چاه اگاهx
 • روستای چکيx
 • روستای سدميرشکاريx
 • روستای سفيديانx
 • روستای سنگ شکن نظرکايظميx
 • روستای کارگاه اسفالت سازي مراسx
 • روستای خشمx
 • لورx
 • روستای کرمسنجx
 • روستای مزرعه محمدصادق اقبالx
 • روستای مزرعه محمدکريميx
 • روستای مزرعه علي اباد ( فولاد چنگ)x
 • روستای نخلستان سيدنيx
 • روستای نيمهx
 • روستای گزدانx
 • روستای تلمبه حسين اقتداريx
 • روستای امامزاده شاه دخترx
 • روستای خواجهx
 • روستای مزرعه محمدعلي گراشيx
 • روستای مزرعه حسن سليمانيx
 • روستای مزرعه ديدارنيکوييx
 • روستای پيربودانx
 • روستای مزرعه اقاجماليx
 • روستای قهوه خانه اقاجماليx
 • روستای هرمود مهر خويي (هرمود عباسي )x
 • روستای بنوساردوx
 • روستای دشتوx
 • روستای زاهدمحمودx
 • روستای شمزاغx
 • روستای چاه زومx
 • روستای کارخانه گچ لولوx
 • روستای مجتمع صنعتي شهرx
 • روستای پمپاب براکx
 • روستای امامزاده اب بادx
 • روستای کارگاه شرکت قدس ازادx
 • روستای پاسگاه بزنx
 • روستای مزرعه فرهاديx
 • روستای شرکت لاد ماکارونx
 • روستای اوهx
 • روستای دندلx
 • روستای تدکx
 • روستای چاله پيارونx
 • روستای دکل مخابرات هرمود مهرجوييx
 • روستای علي اباد زاهد محمودx
 • روستای برکه گلx
 • روستای باينx
 • روستای تلمبه سياه چهره وشرکاx
 • روستای چاه نهرx
 • روستای مزرعه چغادوx
 • روستای بلوچيx
 • روستای بيخويهx
 • روستای پاريگيx
 • روستای پاريوعربx
 • روستای پيرچالهx
 • روستای تمپ پلوييx
 • روستای درزx
 • روستای دره نيلx
 • روستای دولت اباد قديم۱x
 • روستای رمي جانx
 • روستای دوکx
 • روستای سايبانx
 • روستای سردشتx
 • روستای شاه غيبx
 • روستای شاه عليx
 • روستای شاه قطب الدينx
 • روستای شت وانx
 • روستای قدمگاه ابوالفضلx
 • روستای کهنx
 • روستای کهنه برهانx
 • روستای نخلستان پاريوکهتنونx
 • روستای لاورقاسمx
 • روستای مزرعه چاله گريx
 • روستای تلمبه اميديزدانيx
 • روستای تلمبه کفتاريx
 • روستای تلمبه محمود و علي فرح پورx
 • روستای تلمبه حاجي مهديارx
 • روستای تلمبه ابراهيم برخورداريx
 • روستای شهرک سايبانx
 • روستای تلمبه حسين لاريx
 • روستای مزرعه خرپشتx
 • روستای مزرعه اقاحسينx
 • روستای ايستگاه ماکروويوx
 • روستای بريزx
 • روستای دنگزx
 • روستای دهکويهx
 • روستای زاهد رستمx
 • روستای کوردهx
 • روستای گيرهx
 • روستای معدن سنگ کوردهx
 • روستای نارنجيx
 • روستای تلمبه حاجي اقا دهقانx
 • روستای انبارسيمان اداره راه وترابريx
 • روستای هونونوx
 • روستای طبلهx
 • روستای علي اباداوکشيx
 • روستای امامزاده شاه ابوالفتح (شاه ابوالفضل )x
 • روستای امام زاده ميرابوالبهx
 • روستای محمدعباسيx
 • روستای بيرمx
 • روستای ابکنهx
 • روستای بالادهx
 • روستای پهرست سفليx
 • روستای پهرست علياx
 • روستای جوزقدانx
 • روستای علي آباد لاورمانيx
 • روستای کريشکيx
 • روستای لاورستانx
 • روستای محمدقاسميx
 • روستای گاوداري عبدالحسين فروتنx
 • روستای گله داري خجستهx
 • روستای سنگ شکن غلامحسين سعادتx
 • روستای چاه گلونيx
 • روستای دشت بيخويهx
 • روستای امامزاده جبرييلx
 • روستای امامزاده شاه فضل الهx
 • روستای امامزاده شاه نظام الدينx
 • روستای بختيارويهx
 • روستای تلمبه عباس فتحيx
 • روستای تلمبه ابراهيم کماليx
 • روستای تلمبه ابوالحسن کماليx
 • روستای تلمبه شمسيx
 • روستای تلمبه باباحاجي زادگانx
 • روستای تلمبه حسين قلي سهامx
 • روستای تلمبه سهلويهx
 • روستای تلمبه جوکاريx
 • روستای تلمبه علي اکبرزاهديx
 • روستای تلمبه جعفريx
 • روستای تلمبه محمدعلي غياثيx
 • روستای تلمبه محمدهادي خسروپورx
 • روستای تلمبه مرادغلاميx
 • روستای تلمبه نظام طاهريx
 • روستای تلمبه نوبختx
 • روستای تلمبه هاشم نوروزيx
 • روستای حسن آباد مارمهx
 • روستای شرفويهx
 • روستای کوره اجرپزي اهن حسنيx
 • روستای کوره گچ توکليx
 • روستای مارمهx
 • روستای مزرعه تنگ حناx
 • روستای معدن سنگ گچ توکليx
 • روستای تلمبه احمدحيدريx
 • روستای تلمبه هاشم حيدريx
 • روستای تلمبه حمزه فخراييx
 • روستای تلمبه جوکارx
 • روستای بلوک زني رجبيx
 • روستای مسيح آبادx
 • روستای تلمبه محمدي ( چاه شکري )x
 • روستای تلمبه حاج سيدرضا موسويx
 • روستای تلمبه شرفويهx
 • روستای تلمبه محمديx
 • روستای ايستگاه صدا و سيماx
 • روستای کارخانه رب شاپرکx
 • روستای کارخانه زرين حلبx
 • روستای کارگاه آجر فشاري مهرانx
 • روستای کشت و صنعت دشت سيوندx
 • روستای کشت و صنعت عصاره ناب شيرازx
 • روستای کوره هاي حسن آبادx
 • روستای گاوداري اکبر اميريx
 • روستای گاوداري جوکار آسفالتx
 • روستای گاوداري رجبيx
 • روستای گاوداري شيبانيx
 • روستای گاوداري و مزرعه حقيقت خاکيx
 • روستای مجتمع حمل و نقل و انبار تخت طاووسx
 • روستای مجتمع کشت و صنعت دشت ارمx
 • روستای مجتمع هاي صنعتي روستاي کره ايx
 • روستای مجموعه کشاورزي همايونx
 • روستای مراکز صنعتي بين راهيx
 • روستای مرغداري کارآمدx
 • روستای مرغداري مرغ مادرx
 • روستای مرغداري هاي راهنويهx
 • روستای سيوندx
 • روستای فاروقx
 • روستای کوره اهک پزي سيداسداله سجاديx
 • روستای گوگيx
 • روستای معدن اکرم جعفريx
 • روستای معدن سليمان سجاديانx
 • روستای معدن سنگ علي ره جوx
 • روستای معدن سنگ هاشم سجاديانx
 • روستای معدن سنگ اکبرسجاديانx
 • روستای دکل مخابراتيx
 • روستای هاشم ابادx
 • روستای گله داني قواميx
 • روستای انبارگندمx
 • روستای ذرت خشک کني پارسx
 • روستای سالن غذاخوري پاسارگادx
 • روستای سيلو گندم سيوند خاکيx
 • روستای شرکت آب معدني پارسx
 • روستای شرکت به تکx
 • روستای شرکت تعاوني فاروق ماکيانx
 • روستای شرکت خلخال دشت ۲x
 • روستای شرکت خوشرنگ آسفالتx
 • روستای شرکت راه و ساختمان خلخال دشت خاکيx
 • روستای شرکت سنگ توپي ۱۴۴ شيراز سيوندx
 • روستای شرکت سيروس طعام آسفالتx
 • روستای شرکت صنايعx
 • روستای شرکت گلريز مرودشتx
 • روستای شرکت گلستان خاکيx
 • روستای شرکت يگانمهرx
 • روستای فرآورده هاي غذايي پارسx
 • روستای کارخانه رب شاداب خاکيx
 • روستای کارخانه فرآورده هاي نشات شيرازx
 • روستای کارگاه صنعتي گاز مايع آسفالتx
 • روستای گاوداري سجادي مسير خاکي به سمت انجيرهx
 • روستای گاوداري نبي ابتداي جاده آسفالت اسماعيل آبادx
 • روستای گاوداري نورالدين فلاحي آسفالتx
 • روستای گروه توليدي دلپسندx
 • روستای مجتمع صنعتي بين راهي سيدانx
 • روستای مرغداري سجادي آسفالتx
 • روستای مرغداري فاروق ماکيانx
 • روستای مرکز خدمات رفاهي بين راهي (رستوران هخامنشي)x
 • روستای مزرعه کشت و صنعت و انبار موادx
 • روستای بلوک زني محمديx
 • روستای سرابادx
 • روستای مزرعه رمانکx
 • روستای مزرعه سيدعبدالهx
 • روستای هشتيجانx
 • روستای احمدابادکتهx
 • روستای بزميانx
 • روستای حسن ابادسنجرلوx
 • روستای راهنويهx
 • روستای روزيانx
 • روستای سعادت ابادسفليx
 • روستای سعادت ابادعلياx
 • روستای سعادت ابادوسطx
 • روستای شرکت پارس سرنگx
 • روستای شرکت تعاوني سياه پرx
 • روستای قياس آبادx
 • روستای کره تاويx
 • روستای محمود ابادx
 • روستای گله داري ايرج عطاردx
 • روستای مزرعه هادي کشتکارانx
 • روستای مزرعه فتح ابادx
 • روستای گله داري محمدحسين محمديx
 • روستای ميجx
 • روستای تلمبه باقريx
 • روستای منطقه کوره حسن ابادx
 • روستای صابون سازيx
 • روستای گاوداري تليسه داران فارسx
 • روستای مزرعه تخت طاووس همايونx
 • روستای تلمبه منصورشيبانيx
 • روستای تلمبه اسفنديارحساميx
 • روستای گاوداري سکينه کاميابx
 • روستای ايستگاه برق سيدانx
 • روستای بلوک هاي صنعتي بين راهيx
 • روستای دامداري رفيعي و محمديx
 • روستای دامداري علمدار سيديx
 • روستای دامداري کاووس شهبندx
 • روستای دامداري محمديx
 • روستای مزرعه آقاي فلاحx
 • روستای مزرعه داريوش خسرويx
 • روستای مزرعه سبزعلي کشاورزx
 • روستای مزرعه ميرزا حسين الواني نژادx
 • روستای مزرعه هومن عطارد آسفالتx
 • روستای گاوداري عباس عماديx
 • روستای اله مرادخانيx
 • روستای اموزشگاه چتربازان هوابردx
 • روستای باشگاه ورزشي صنايعx
 • روستای بکيانx
 • روستای پالنگري کهنهx
 • روستای پالنگريx
 • روستای مجتمع توريستيx
 • روستای پاسگاه حفاظت محيط زيستx
 • روستای دامداري حبيب خاکيx
 • روستای کارخانه برنجکوبي عباس رضايي خاکيx
 • روستای مجموعه ورزشي پالنگريx
 • روستای منازل مسکوني بين روستاي قلعه نو و حسين آبادx
 • روستای اب ماهيx
 • روستای ده دامچهx
 • روستای پيرسبزعليx
 • روستای چم زيرx
 • روستای چم سهراب خانيx
 • روستای چشمه نوروزيx
 • روستای چمکنگريx
 • روستای سربست کرمهx
 • روستای کرمهx
 • روستای امامزاده منيرx
 • روستای اودلي شکستانx
 • روستای اهوبازx
 • روستای ايازگلوx
 • روستای باتارچخرx
 • روستای بام بادامي قرقانيx
 • روستای بام قلعه شريقيx
 • روستای بام گوري نجات گردبنهx
 • روستای بام بستانعليx
 • روستای بردقلعهx
 • روستای برمسياهx
 • روستای بست بادامي جوکارx
 • روستای مزرعه بست بنيx
 • روستای بست ناري کوه برانx
 • روستای قلعه شارجانx
 • روستای بندباريکx
 • روستای بنه بادامي ونداx
 • روستای بنه بلوطx
 • روستای بي بي حناx
 • روستای پرا سپيدx
 • روستای پرملاx
 • روستای پيازکارx
 • روستای پي کمکx
 • روستای تاوه ليتک سفليx
 • روستای تل بلندx
 • روستای تنگ اژدهاx
 • روستای تيزدنگ سفليx
 • روستای تيزدنگ علياx
 • روستای جيک واجيکx
 • روستای چاه انجيربرمشورx
 • روستای چاه سنگيx
 • روستای چاه شريفخانيx
 • روستای چم خلx
 • روستای چم هزارمنيx
 • روستای چشمه بگلوx
 • روستای چشمه شورx
 • روستای چهارراه پشت راهx
 • روستای چهارراه زيرراهx
 • روستای دشت اسدx
 • روستای دشت طاقx
 • روستای دشت کالوسيx
 • روستای دشت کريمx
 • روستای ديم طلهx
 • روستای رباطx
 • روستای ريمورالياسx
 • روستای ريمورشريفx
 • روستای سه قناتx
 • روستای شورگانx
 • روستای علي ابادسفليx
 • روستای قايقلوx
 • روستای قوچ خوسx
 • روستای کته کرهx
 • روستای گچ اله قليx
 • روستای گچ براتx
 • روستای گچ طهماسبيx
 • روستای گچ محمدحسنx
 • روستای گرداب شکستانx
 • روستای گردنبهx
 • روستای گزلدرهx
 • روستای گنجگانx
 • روستای گوراسپيدx
 • روستای گوربرجعليx
 • روستای مرغ بزرگx
 • روستای مرغ کوچکx
 • روستای مزرعه انباريx
 • روستای کوره گچ صنعتي خشايارx
 • روستای مورکردx
 • روستای ميشل بند شماره يکx
 • روستای ميشل بند شماره دوx
 • روستای نوان بابا منيرx
 • روستای هزاربلوطx
 • روستای هزاردرهx
 • روستای هفت دشت سفليx
 • روستای هفت دشت علياx
 • روستای هفت کلx
 • روستای دلوارکوه سياهx
 • روستای سلبيزx
 • روستای منبع اب جهادx
 • روستای بلوط گردx
 • روستای کرم اللهx
 • روستای پشت پرx
 • روستای کمرلوx
 • روستای منوچهرعباسيx
 • روستای مزرعه جباريx
 • روستای گود دليرx
 • روستای توگه قره بسx
 • روستای دشت مورد کوه سياهx
 • روستای دره دراx
 • روستای کوه دراx
 • روستای ابشيرينx
 • روستای برم شورx
 • روستای بيدزرديx
 • روستای بيدکرزx
 • روستای پرسبيلx
 • روستای تاوه داشقليx
 • روستای تاوه فشنگx
 • روستای تلخاب قره خانيx
 • روستای تلخاب ولدx
 • روستای تنگ کورx
 • روستای جمال کرx
 • روستای چاه انجيربيدکرزx
 • روستای چاه زندگانيx
 • روستای چاه سفيدx
 • روستای چاه گچ سفليx
 • روستای خورx
 • روستای دشت له بازx
 • روستای امامزاده شاه سليمانx
 • روستای دامچهx
 • روستای دهفيشx
 • روستای لاغرانx
 • روستای بنکوي خورشيدمحرابيx
 • روستای امامزاده گل خداx
 • روستای باغx
 • روستای بنوx
 • روستای پاسگاه ژاندارمري پاسخندx
 • روستای تلمبه عبدالله کشاورزx
 • روستای خلورx
 • روستای دشتيx
 • روستای ده ميانx
 • روستای زروانx
 • روستای تلمبه عبداله کشاورزx
 • روستای کارگاهx
 • روستای کشکوهx
 • روستای مزرعه راست بودx
 • روستای مزرعه ساجديx
 • روستای مزرعه محمديx
 • روستای مزرعه عباس نيساريx
 • روستای تلمبه عبدالرحيم احمديانx
 • روستای مزرعه قايدي نژادx
 • روستای مزرعه عبداله گوناگونx
 • روستای مزرعه علي قايديx
 • روستای مزرعه محمدنوردشتيx
 • روستای مزرعه مردبيانx
 • روستای هرمودx
 • روستای تلمبه محمدشهبازيx
 • روستای مزرعه بيگلريx
 • روستای مزرعه ميريx
 • روستای تلمبه دوزندهx
 • روستای تلمبه طيب هوشيارx
 • روستای تلمبه لطفعلي معتمديx
 • روستای تلمبه اخلاقيx
 • روستای تلمبه عبدالرحيم غفوريx
 • روستای مزرعه سعدي نعمتيx
 • روستای تلمبه عبداله ظريفx
 • روستای اب گوييx
 • روستای استاسx
 • روستای تل کشيx
 • روستای تلمبه امان اله قنبريx
 • روستای چاه ريگيx
 • روستای ک رده شيخx
 • روستای گالبدهx
 • روستای گاوبستx