آرشیو دسته: فریدن

قفر دره بيد مزرعه ثباتي طرار ايستگاه توليد بذرگياهان مرتعي قهيز مجموعه جاههاي کشاورزي دامنه مجموعه چاههاي کشاورزي غرب دامنه مجموعه چاههاي کشاورزي اشجرد جهادآباددامنه مجموعه چاههاي قفر مجموعه چاههاي دره بيد مجموعه چاههاي کشاورزي قهيزشماره ۱ مجموعه چاههاي کشاورزي قهيزشماره ۲ جهادآباددره بيد مجموعه چاههاي کشاورزي شمال اشجرد شهرک صنعتي فريدن دانشگاه آزاد اسلامي […]